Exiled modernism : Lithuanian music through the Second World War

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Exiled modernism: Lithuanian music through the Second World War
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2008, vol. 39, no. 3, p. 341-364
Vėliau išspausdinta leidinyje: Baltic music. 2013
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eilės transpozicijos; Kriptografija; Kriptograma; Lietuviškas avangardas; Lietuviškasis avangardas; Mikrotoninė muzika; Modernizmas; Nacionalinė muzika; Tautinė muzika; Transpozicija; Cryptography; Lithuanian avant-garde; Lithuanian avat-garde music; Microtonal music; Modernism; Modernism, national music; Transpositions of the row; Transpositions of the row, microtonal music.
Keywords:
LT
Kriptografija; Kriptograma; Muzika / Music; Lietuviškas avangardas; Lietuviškasis avangardas; Mikrotoninė muzika; Modernizmas / Modernism; Nacionalinė muzika; Pabėgėliai / Refugees; Poezija / Poetry; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTXX a. profesionaliosios muzikos panorama kito ir sudėtingėjo, vyko intensyvi sąveika tarp muzikos srovių, kompozicinių technikų ir estetikos filosofijos. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje apie 60 000 Lietuvos gyventojų paliko šalį dėl sovietų aneksijos. Didelė lietuvių inteligentijos dalis, po gyvenimo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Pietų Ameriką ir Australiją. Tarp jų buvo ir puikūs tarpukario Lietuvos kompozitoriai: Vytautas Bacevičius (1905-1970), Jeronimas Kačinskas (1907-2005), Julius Gaidelis (1909-1983), Kazimieras Viktoras Banaitis (1896-1963) ir Vladas Jakubėnas (1904-1976), kurie kolektyviai atstovavo XX a. lietuvių muzikos ankstyvajam ir vėlyvajam išeivijos modernizmui. Šiame straipsnyje analizuojama šių menininkų kūryba, lygiagrečiai tyrinėjant lietuvių profesionaliosios muzikos raidą ir vėlesnę sąveiką su bendraisiais paneuropietiško muzikinio modernizmo vystimosi procesais. Atsakant į klausimą kaip prieškarinis lietuvių modernizmas tapo šių dienų pliuralistinio lietuvių postmodernizmo dalimi, pateikiami keli pavyzdžiai. Pirma atkreipiamas dėmesys į Osvaldo Balakausko (g. 1937) dodekafonijos teoriją ir muzikinę kalbą, antra – teigiama, jog norint kalbėti apie tolimesnę prieškario lietuvių mikrotonalinės muzikos raidą, reikia atsižvelgti į Ryčio Mažulio (g. 1961) kūrybą. Jis sukūrė originalią kompozicinę sistemą, kurioje tyrinėjama sąveika tarp mikrotonalumo, kanono ir minimalistinių technikų.

ENThe panorama of professional music was changing and becoming more complex, the intense interaction between music trends, compositional techniques and aesthetic philosophy took place in the 20th c. At the end of World War II, about 60,000 Lithuanian residents left the country due to the Soviet annexation. A large part of the Lithuanian intelligentsia, after living in refugee camps in Germany, moved to the United States, Canada, South America and Australia. Also, among them were great composers of interwar Lithuania: Vytautas Bacevičius (1905-1970), Jeronimas Kačinskas (1907-2005), Julius Gaidelis (1909-1983), Kazimieras Viktoras Banaitis (1896-1963) and Vladas Jakubėnas (1904-1976) who collectively represented early and late exile modernism in Lithuanian music of the 20th c. This article analyses works of these artists along with parallel research on the development of Lithuanian professional music and its later interaction with general processes of the development of pan-European musical modernism. Several examples are provided in response to the question as to how pre-war Lithuanian modernism became a part of pluralistic Lithuanian postmodernism of these days. First of all, attention is drawn to musical language and the theory of dodecaphony by Osvaldas Balakauskas (born in 1937), secondly – it is stated that in order to talk about the further development of pre-war Lithuanian microtonal music, it is necessary to take into account works of Rytis Mažulis (born in 1961). He created an original composite system which researches the interaction between mircrotonality, canon and minimalistic techniques.

ISBN:
9780415846172
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30111
Updated:
2021-02-28 19:03:45
Metrics:
Views: 22
Export: