Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Pages:
395 p
Notes:
Didžiojo Klaipėdos sūnaus ir įžymaus liuteronų poeto Simono Dacho 350 m. mirties sukakčiai. Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Protestantiškas giesmynas; Melodija; Minor Lithuania; Protestant hymnal; Melody.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Pirmasis Mažosios Lietuvos giesmynas: Martyno Mažvydo Gesmes Chriksczoniskas (1566-1570 m.) — Kiti renesansiniai giesmynai: Jono Bretkūno Giesmes Duchaunas (1589); Lozoriaus Zengštoko Giesmes Chriksczianischkos ir Duchaunischkos (1612) — Danieliaus Kleino Naujos giesmju knygos ir papildyti jų leidimai (1666-1705 m.) — Jono Berento Iß naujo perweizdėtos ir pagerintos Giesmu Knygos ir papildyti jų leidimai (1732-1748 m.) — Jono Berento giesmyno ir Kelų Nobažnų Giesmių sujungimas: Adomo Frydricho Šimelpenigio klasikinio modelio atsiradimas (1750 m.) — Nuo naujų giesmynų siūlymo iki Adomo Frydricho Šimelpenigio rinkinio papildymo trečiąja dalimi (1781-1857 m.): Gotfrydo Ostermejerio Giesmes ßwentos (1781 m.); Kristijono Gotlybo Milkaus Senos ir naujos krikßczonißkos Giesmės (1806 m.); Adomo Frydricho Šimelpenigio giesmynas su pridėta trečiąja dalimi — XIX a. giesmynai valdiškoms institucijoms: Giesmjų bei maldų knyga karališkojo Prusų vaisko (Karaliaučius, 1854 m.); Giesmynai mokykloms — Keli neoficialūs XIX a. giesmynai: Pietistų "Psalmių knyga" (Wisokios naujos Giesmes arba Ewangelißki Psalmai); Giesmeles apie Ewangelios Praplatinima tarp Zydu ir Pagonu; Vienas metodistinių giesmių rinkinys — Baigiamasis žodis — Bibliografija — Pirmas priedas. 90 vokiečių autorių. Lietuviški jų kūrybos vertimai — Antras priedas. Verstinių tekstų rinkinys iš skirtingų giesmynų.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Mažoji Lietuva; Melodija.
EN
Melody; Minor Lithuania; Protestant hymnal.
Summary / Abstract:

LTMonografija aprėpia Mažosios Lietuvos lietuviškų protestantiškų giesmynų istoriją. Monografijoje pateikta išsami visų svarbiausiųjų XVI-XIX a. protestantišktų giesmynų analizė ir tyrimas. Autorius sistemiškai identifikavo giesmių tekstų autorystę ir kilmę, nustatė jų buvusių atspausdinimų šaltinius. Išsamiai nagrinėjami M. Mažvydo sekėjų darbai (XVI-XVII a.), daug dėmesio skiriama iškilaus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, kalbininko, rašytojo, vertėjo, kunigo Jono Bretkūno, kunigo Lozoriaus Zengštoko bei kalbininko, lietuvių kalbos žinovo, kunigo Danieliaus Kleino giesmynams. Iš XVIII-XIX a. lietuviškų giesmynų išskiriami patys reikšmingiausi: literatūros darbuotojo, vertėjo, kunigo Jono Berento, poeto, lietuvių kalbos žinovo, kunigo Adomo Frydricho Šimelpenigio, istoriko, etnografo, lietuvių kalbos teisių Mažojoje Lietuvoje gynėjo, kunigo Gotfrydo Ostermejerio, Kristijono Gotlybo Milkaus, Karolio Gotardo Keberio, mokslininko, kalbininko, profesoriaus, kunigo Frydricho Kuršaičio ir kt. Leidžiant lietuviškus giesmynus, dominavo vokiečių intelektualai, kurių darbuose integruojami lietuvių bei vokiečių dvasinės kultūros bruožai. Reikšmingą monografijos dalį sudaro po kiekvieno skyriaus (giesmyno aptarimo ir tyrinėjimo) pateikti unikalūs dokumentiniai priedai su originaliais giesmių pavadinimais. Jie liudija ne tik religinių bet ir svarbių kalbinių tradicijų. Monografijoje nuodugniai, aiškiai ir svariai pagrindžiamos Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų atsiradimo prielaidos, sudarymo principai, giesmių kilmė ir pan.; pateikiamas platus ir išsamus minėtųjų šimtmečių lietuviškų liuteroniškų giesmynų istorinis kontekstas, siejama su įvairiausiais šaltiniais ir įvertinama tuo metu kitomis kalbomis jau išleistų giesmynų įtaka.

ENThe monograph covers the history of Lithuanian Protestant hymnals of Minor Lithuania. The monograph contains a detailed analysis and research of major Protestant hymnals of the sixteenth-nineteenth centuries. The author systematically identified the authorship and origin of songs texts, indicated the former sources of their printings. The works of M. Mažvydas’ followers (XVI-XVII centuries) are analyzed in detail, much attention is given to hymnals by the priest Jonas Bretkūnas, a prominent character of culture of Lithuania Minor, the linguist, writer and translator, the priest Lozorius Zengštokas and priest Danielis Kleinas, the linguist and expert of Lithuanian language. The most significant Lithuanian hymnals of the eighteenth and nineteenth centuries may be distinguished as follows: by the priest Jonas Berentas, the literary worker and translator, the priest Adomas Frydrichas Šimelpenigis, the poet and the expert of Lithuanian language, the priest Gotfrydas Ostermejeris, the historian, ethnographer, the defender of Lithuanian language rights in Lithuania Minor, Gotlibas Kristijonas Milkus, Karolis Gotard as Keberis, the scientist, linguist and professor, the priest Frydrichas Kuršaitis and others. During the publishing of Lithuanian hymnals, German intellectuals were dominated, whose works the spiritual Lithuanian and German cultural elements are integrated in. An important part of the monograph is supplements of unique documents with original songs names after each chapter (discussion and analysis of hymnal).They show not only religious but also significant linguistic traditions. Monograph includes a close, clear and strong reasoning on the assumptions of origin of Lithuanian hymnals in Lithuania Minor, the principles of formation, origin of hymns and so on; also, there is a presentation of extensive and comprehensive historical context of the Lithuanian Lutheran hymnals of aforesaid centuries, association with a wide range of sources and assessment of influence of hymnals in other languages already published in those days.

ISBN:
9789955184188
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19883
Updated:
2020-11-09 20:47:51
Metrics:
Views: 50
Export: