Guido Michelini. "Jono Berento Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos. Mörlino traktato pritaikymas poezijoje" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Guido Michelini. "Jono Berento Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos. Mörlino traktato pritaikymas poezijoje": recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 273-282
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Giesmių knygos"; Guido Michelini; Jonas Berentas; Jono Berento giesmynas; Literatūra; Lietuvių raštija; Lyginamoji analizė; Merlino traktatas; Morlino traktatas; "vangelisc "Book of songs:; Comparative analysis; Guido Michelini; Johannes Behrendt; Lithuanian literature, Johann Berendt; Lithuanian writings; Merlin's treatise; TMorlino tractate by Moerlin.
Summary / Abstract:

LTRecenzija aptaria G. Michelini knygą „Jono Berento Jß naujo perweizdetos ir pagerintos Giesmü Knygos. Mörlino traktato pritaikymas poezijoje“ . Pažymima, kad ją sudaro dvi dalys. Pirmojoje pristatomas istorinis knygos sudarymo kontekstas, aptariama 1732 m. giesmyno istorija. Skyriuje „Giesmyno sandara ir istorinis kontekstas“ atskleidžiamos sąsajos tiek su ankstesniu lietuvišku rinkiniu, tiek su tuometiniais, ypač Karaliaučiaus, giesmynais vokiečių kalba. Pažymima, kad ypač daug dėmesio skirta vėlesnių leidimų papildymams bei lietuviškų tekstų redagavimo problemoms. Nustatyta, kad redaguojant kartojamus 1705 m. tekstus ir rengiant 1732 m. pirmą kartą spausdinamus verstinius tekstus, taikytos M. Mörlino 1706 m. traktato "Principium primarium in lingua lithuanica“ idėjos. Skyriuje „Giesmyno tradicijų pratęsimas“ aptariami vėlesnių leidimų papildymai ir perspausdinamų 1732 m. giesmyno tekstų redagavimai. Antroje dalyje perrašomi visi nauji 1732 m. giesmyno kūriniai kartu su vokiškais jų šaltiniais iš tuometinių Karaliaučiaus leidinių, retsykiais pridedant senąjį 1705 m. knygos variantą; dar pateikiami keli ryškiai perdirbti perspausdinimai iš ankstesniojo giesmyno kartu su 1705 m. tekstais ir vokiškais originalais. Knygos gale yra abėcėlinis lietuviškų giesmių bei jų šaltinių sąrašas. Pažymėjusi darbo fundamentalumą, recenzentė iškelia tam tikrus Michelini monografijos diskutuotinus klausimus, pažymėdama, kad silpniausia G. Michelini darbo vieta yra antrinės literatūros citavimas, šaltinių ir datų nuorodos.

ENThe review discusses the book “Jono Berento Jß naujo perweizdetos ir pagerintos Giesmü Knygos. Mörlino traktato pritaikymas poezijoje” [Johannes Behrendt’s Jß Newly Revised and Improved Book of Hymns. Adaptation of Mörlin’s Treatise in Poetry] by Guido Michelini. The book consists of two parts. The first part presents the historical context of book compilation and discusses the history of the 1732 hymnal. The chapter “The composition and historical context of the hymnal” reveals links with both the earlier Lithuanian selection and the then hymnals in German, particularly from Königsberg. Considerable attention is paid to the supplements of later editions and the problems of editing Lithuanian texts. It is pointed out that while editing the repeated texts of 1705 and preparing the translated texts of 1732, published for the first time, the ideas of Mörlin’s treatise “Principium primarium in lingua Lithuanica” of 1706 were applied. The chapter “Continuation of the traditions of the hymnal” discusses the supplements of later editions and edited texts of the 1732 hymnal that are reprinted. The second part gives the transcription of all new works from the 1732 hymnal together with their German sources from the contemporary publications of Königsberg, with the old version of the 1705 book inserted now and then. Moreover, it presents several significantly rewritten reprints from the earlier hymnal together with the texts of 1705 and German originals. The alphabet list of Lithuanian hymns and their sources is provided at the end of the book. Having noted the fundamental nature of the work, the reviewer points out certain arguable issues of Michelini’s monograph and underlines that its weakness lies in the citations of secondary literature and references to sources and dates.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36401
Updated:
2018-12-17 13:11:05
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: