Giesmyno "Krikščioniškos giesmės" (2007) tekstų redakcija: ieškojimai ir rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giesmyno "Krikščioniškos giesmės" (2007) tekstų redakcija: ieškojimai ir rezultatai
Alternative Title:
Editing of the hymnal Krikščioniškos giesmės (2007) texts: research and results
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 11, p. 54-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; F. Kuršaitis; Giesmė; Kultūrinis paveldas; Liuteronų giesmynas; Redagavimas; Tarmė; (Kurschat); Chant; Cultural heritage; Dialect; Editing; F. Kuršaitis; Kurschat; Standard language; The Lutheran hymnal.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Redagavimas; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
(Kurschat); Chant; Dialect; Editing; Kurschat; Lutheran hymnal; Standard language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su naujojo lietuvių liuteronų giesmyno „Krikščioniškos giesmės“ (2007) tekstų rengimo istorija, medžiagos atrankos, redagavimo problemomis ir rezultatais. Nurodomi pagrindiniai uždaviniai, kuriuos giesmyno rengimo komisija kėlė tekstų rengėjams: atlikti kritišką tekstų atranką iš šaltinių, giesmyno sandarą ir maketą pritaikyti praktiniam naudojimui, laikytis konfesinių teologinių kriterijų, giesmių tekstams taikyti dabartinės lietuvių kalbos normas, maksimaliai išsaugoti tradicinių giesmynų kultūrinį paveldą ir stilistiką, tekstų kalbą suderinti su giesmių melodijomis, papildyti giesmyną naujomis pasaulio liuteronų bažnyčiose giedamomis giesmėmis. Giesmyno tekstų pagrindą sudaro F. Kuršaičio leidinys „Pagerintos giesmių knygos“ (1882 m. ir vėlesni leidimai), be to, naudojami J. Kalvano (1997) ir išeivijos (1957) giesmynai. Straipsnyje pavyzdžiais parodoma, kaip buvo įgyvendinami šie uždaviniai, taip pat atskleidžiami objektyvūs ir subjektyvūs giesmyno rengimo sunkumai. Vis dėlto rengėjai išsprendė jiems iškeltus uždavinius ir išleido pasaulinius standartus atitinkantį giesmyną su gaidomis ir priedais. Išskirtinis jo bruožas – poetinio ir kalbinio kultūrinio paveldo puoselėjimas, muzikinio religinio folkloro fiksavimas ir įtvirtinimas bažnyčios praktikoje. [Iš leidinio]

ENArticle introduces the history of texts preparation for a new Lithuanian Lutheran hymnal "Krikščioniškos giesmės" (2007), as well as the problems and results of data selection and editing. Main objectives, set by the hymnal compiling commission for the texts compilers, are indicated: to perform a critical texts selection from the sources, to adapt the hymnal’s structure and model for practical use, to adhere to the confessional theological criteria, to apply the standards of contemporary Lithuanian language to the texts of the chants, to maintain the cultural heritage and stylistics of traditional hymnals as much as possible, the language of the texts has to be in harmony with the chants’ melodies, to supplement the hymnal with new chants that are sung in the Lutheran churches around the world. The basis of the texts is formed by F. Kuršaitis (Kurschat) edition "Pagerintos giesmių knygos" (1882 and later editions), and, moreover, J. Kalvanas (1997) and emigration’s (1957) chants. Examples in the article display how the objectives have been fulfilled, and objective and subjective difficulties of compiling the hymnal are revealed as well. Despite the difficulties, the hymnal compilers have solved the objectives that were set and have published the hymnal with notes and appendices, complying with world standards. An exceptional feature of it – poetic and lingual cultural heritage fostering, fixation of musical religious folklore and its consolidation in church practice. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43363
Updated:
2018-12-17 13:22:39
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: