Kryžiaus ženklo (Žegnonės) pradžios įvairavimas XVI-XVII a. raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kryžiaus ženklo (Žegnonės) pradžios įvairavimas XVI-XVII a. raštuose
Alternative Title:
Variation of the beginning of the Sign of the cross (Crossing formula) in the writings of the 16-17th centuries
In the Journal:
Res humanitariae. 2015, t. 17, p. 53-80
Summary / Abstract:

LTStraipsnis tęsia lietuviškų poterių kilmės ir raidos klausimus, nagrinėja Kryžiaus ženklo ir Žegnonės pradžią. Kalbinę poterių analizę atliko Zigmas Zinkevičius 2000 m. kalbos mokslo studijoje Lietuvių poteriai, tačiau nebuvo išryškinti Kryžiaus ženklo ar Žegnonės bruožai ir ryšiai su Evangelija, nebuvo atsižvelgta į platesnį kontekstą, ar autoriai, vertėjai bei leidėjai poterius užrašė vertimuose ar originaliuose bei pusiau originaliuose kūriniuose: katekizmuose, teologiniuose traktatuose ir postilėse (mokomojo pobūdžio veikaluose) ar maldynuose bei maldaknygėse, taip pat giesmynuose. Labai svarbu, ar poterių tekstas rašytas Biblijos teksto vertime, ar rastas Biblijos citatoje, ar laisvai perkuriant, perfrazuojant ar perdirbant Biblijos ištrauką ar maldą. Evangelijos tekstas, kuriame Jėzus Kristus pasako savo mokiniams krikšto formulę (Mt 28, 19–20), dar nėra Žegnonė. Būtina atlikti tekstologinę analizę, palyginti atitinkamą vietą su originalais. Tyrimo objektą sudaro XVI–XVII a. Prūsijoje ir LDK leisti vertimai su šaltiniais ir originalūs bei pusiau originalūs tekstai. Straipsnyje siekiama nustatyti Kryžiaus ženklo (Žegnonės) pradžios frazės įvairavimo kilmę, gretinant Žegnonės arba Kryžiaus ženklo pradžią su originalais, tiriant įvairių kalbų (pirmiausia lotynų, vokiečių ir lenkų) poveikį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įspraudas Dievas; Pirminė teksto analizė; Gretinamoji analizė; Šaltinis; Originalas; Krikšto formulė; Žegnonė; Evangelijos citata; Laisvasis Evangelijos perfrazavimas; Perdirbimas ar perkūrimas; Insert God; Initial analysis of the text; Comparative analysis; Source; Original Christening formula; Crossing formula; Gospel citation; Free paraphrasing; Remaking or recreation of the Gospel.

ENThe article proceeds with the issues of the origin and evolution of the Lithuanian prayers and analyzes the beginning of the Sign of the cross and the Crossing formula. The linguistic analysis of the prayers was conducted by Zigmas Zinkevičius in the scientific study of language Lithuanian prayers in 2000; however, the features of the Sign of the cross or the Crossing formula and their relation to the Gospel were not highlighted, the wider context and the question whether the authors, translators and publishers have written the prayers in translations or original or semi-original writings, such as the cathechisms, theological treatises, postillas (educational writings) or the collection of prayers and prayer-books, also hymnals, were not taken into account. It is essential whether the text of the prayers is written in the translation of the Bible text, found in the citation from the Bible or freely recreated paraphrasing or remaking extracts or prayers from the Bible. The text of the Gospel in which Jesus Christ tells his disciples the christening formula (Mt 28, 19–20) is not the Crossing formula yet. It is necessary to perform the textual analysis and compare the respective passage with the originals.The object of research consists of the translations published in Prussia and GDL in the 16–17th centuries with the sources and original and semi-original texts. The aim of the article is to determine the origin of the variation of the beginning phrase of the Sign of the cross (Crossing formula). The tasks: 1) compare the beginning of the Crossing formula or the Sign of the cross with the originals, 2) examine the effect of various languages (Latin, German and Polish to begin with), 3) determine the origin of the insert God in the Lithuanian Crossing formula, 4) systemize and describe the results of comparative analysis. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v17i1.1150
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62962
Updated:
2018-12-17 14:04:10
Metrics:
Views: 71    Downloads: 4
Export: