Danieliaus Kleino Maldų knygelės : vertinimo istorija ir vertybių schema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Danieliaus Kleino Maldų knygelės: vertinimo istorija ir vertybių schema
In the Book:
Danielius Kleinas ir jo epocha / parengė Artūras Judžentis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. P. 159-175
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos 1666 m. kartu su D. Kleino parengtu giesmynu „Naujos giesmių knygos“ išleistos „Naujos labai privalingos ir dūšioms naudingos maldų knygelės“. Aptariama maldyno perspausdinimo istorija, originalumo ir įtakų klausimas, knygos struktūra. Maldyne diegiamų vertybių sistema analizuojama išskiriant dangiškosios hierarchijos, Dievo įvaizdžio, žmogaus santykio su Dievu, nuodėmės ir nusidėjimo, žmogaus galimybių aspektus. Kleino maldynas atskleidžia jų autoriaus asmenybę, pasaulėjautą ir vertybines nuostatas. Maldynas vertintinas kaip išskirtinės kokybės tekstas, kurio autorius sugebėjo individualias žmogaus pajautas apibendrinti ir pateikti kaip visuotines. Maldų tekstai įtaigūs, juose gausu meninių raiškos priemonių. Akcentuodamas Dievo palankumą žmogui, Kleinas iškelia žmogaus vertę, pabrėžia jo atsakomybę ir pareigą sau ir kitiems. Maldyne žmogui kuriamas realistiškas, bet saugus pasaulis, nes Dievas yra mielaširdingas, saugantis žmogų ir jo namus nuo išorės pavojų. Tarp žmonių kylantys nesutarimai nėra tokie pavojingi, kaip jų pačių kova su savimi ir savo prigimties neišmanymas. Kleinas jautrus žmogaus kančioms ir skausmui, bet kuriamas kenčiančio žmogaus vaizdas nėra gąsdinantis: žmogus kalba kaip bendriems dėsniams turinti paklusti, bet neprarandanti vilties gyventi būtybė. Kleino maldose pabrėžiama būtinybė gyventi atvira širdimi, nes Dievas išklauso tik atviros širdies žmogaus maldą, todėl tik toks žmogus gali išsivaduoti iš nuodėmių ir baimės. Dievas įvardijamas kaip vienintelis už žmogų kovojantis ir tikinčiajam suteikiantis išskirtines galimybes.

ENThe article deals with books "Naujos labai privalingos ir dūšioms naudingos maldų knygelės" ("New, Necessary and Useful Prayer Books") that were published in 1666, together with Klein's hymnbooks "Naujos giesmių knygos" ("New Hymnbooks"). The article deals with the history of the reprinting of the prayer book, the question of originality and influences, and the structure of the book. The value system presented in the prayer book is analysed by excluding the aspects of the heavenly hierarchy, the image of God, the man's relation with God, sin, and human possibilities. Klein's prayer book reveals the author's personality, worldview and values. The prayer book was valued as a text of an exceptional quality, the author of which managed to summarize and present the individual human experiences as universal. The texts of said prayers are powerful and rich in artistic expressions. By emphasizing God's benevolence towards man, Klein emphasizes human value, as well as responsibility and commitment to oneself and the others. The prayer book creates a realistic but safe world for a human being, because God is loving and he protects people and their home from the outside world. Disagreements between people are not as dangerous as their own struggle with themselves and ignorance concerning their nature. Klein is sensitive to human suffering and pain, but the created image of a suffering human being is not frightening: a person speaks as a living being that has to be obedient to general laws but cannot lose ones hope to live. Klein's prayers emphasize the need to live with an open heart, because God only hears the prayer of an open-hearted man, so only such a person can escape from sin and fear. God is named as the only entity struggling for a person and giving the believer exceptional opportunities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50252
Updated:
2022-03-07 20:49:21
Metrics:
Views: 34
Export: