Lietuvos kaimo gyventojų verslumo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo gyventojų verslumo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the enterprise of Lithuanian rural inhabitants
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 6-12
Summary / Abstract:

LTLietuvos ūkio raida rodo, kad verslas dažniausiai plėtojamas miestuose, tuo tarpu kaimo gyventojų verslumo ugdymo poreikiai nepakankamai tenkinami. Tyrimo tikslas - išskirti ir įvertinti kaimo gyventojų verslumą sąlygojančius veiksnius. Straipsnyje atlikta kaimo gyventojų verslumą įtakojančių veiksnių analizė. Ji parodė, kad verslumas traktuojamas nevienareikšmiškai. Viena vertus, verslumas suvokiamas kaip žmogaus savybių ir gebėjimų raiška veikloje leidžia kurti ekonominę ir socialinę vertę. Kita vertus, verslumas įtakojamas ne vien tik vidinių, bet ir išorinių aplinkos veiksnių bei jų pokyčių. Tiriant verslumą sąlygojančias asmenines savybes, pradedant individualią veiklą respondentai svarbiausiomis nurodė: aktyvumą, darbštumą, atkaklumą, ryžtingumą, polinkį naujovėms, veiklumą, bendradarbiavimą ir gebėjimą vadovauti. Tiriant motyvaciją imtis verslo kaimo gyventojai nurodė šiuos verslumo veiksnius: tikslo siekimas, siekimas būti šeimininku (savarankiškumo principas), sprendimų priėmimas, noras įgyvendinti savo verslo idėją. Tiriant žinias ir įgūdžius konkrečiai veiklai vienoje ar kitoje žemės ūkio srityje respondentai nurodė, kad jų versle svarbiausios yra specialybinės bei ekonominės žinios. Trečdalis respondentų nurodė, kad jiems versle padeda psichologinės bei teisinės žinios. Kaimo gyventojų verslumo skatinimui vien asmens savybių, motyvacijos, žinių bei įgūdžių nepakanka. Verslas ir jo sistema egzistuoja tam tikroje aplinkoje. Respondentų nuomone, labiausiai kaimo gyventojų verslumą skatina palanki verslui aplinka, valstybės/savivaldybės bei verslo inkubatorių parama.

ENEconomic development of Lithuania indicates that the business is often developed in cities, while the needs for entrepreneurship education of rural people are met insufficiently. The aim of study is to identify and assess the factors stipulating entrepreneurship of rural people. The article presents the analysis of factors influencing entrepreneurship of rural people. It showed that entrepreneurship is considered to be controversial. On the one hand, entrepreneurship is seen as a human character and skills in action allowing you to create the economic and social value. On the other hand, entrepreneurship is influenced not only by internal but also by external environmental factors and their changes. During the study of personal characteristics determining entrepreneurship when starting individual activity, according to respondents most important are as follows: activity, diligence, perseverance, determination, a tendency to innovation, activeness, cooperation and ability to manage. During the study of the motivation for taking up business, people from rural area indicated the following factors of entrepreneurship: goal achievement, striving to be a manager (the principle of independence), decision making and desire to implement own business idea. The examination of knowledge and skills for a particular activity in one or another agricultural area, the respondents indicated that professional and economic knowledge is essential in their business. A third of respondents indicated that psychological and legal knowledge helps in their business. Personal qualities, motivation, knowledge and skills are not enough for the promotion of entrepreneurship of rural people. Business and its system exist within a certain environment. According to respondents, support by business-friendly environment, state / municipality and business incubator encourage entrepreneurship of rural people most.

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18199
Updated:
2018-12-17 12:17:42
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: