Kaimo gyventojų verslumo, kaip pasirengimo verslininkauti veiksnio, formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo gyventojų verslumo, kaip pasirengimo verslininkauti veiksnio, formavimas
Alternative Title:
Formation of an entrepreneurship for rural inhabitans as a factor of preparation for business activity
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 3 (32), p. 118-129
Keywords:
LT
Kaimo gyventojai; Verslinio aktyvumo skatinimas; Verslumas; Verslumą formuojantys veiksniai; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Entrepreneurship; Factors formatting entrepreneurship; Promotion of business activity; Rural inhabitants.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus siekimą tapti verslininku formuoja nacionalinė kultūra, šeima, mokykla, draugai, vietos tradicijos. Bene svarbiausios sąlygos, kad žmogus taptų verslininku yra profesinis pasirengimas, pradinis kapitalas ir patirtis. Nepaisant didelio įdirbio verslumo ugdymo srityje, teoriniai ir metodologiniai individo asmeninių ir dalykinių savybių tyrimai siekiant padidinti kaimo gyventojų motyvaciją dirbti ir toliau yra itin aktualūs. Straipsnio tikslas – identifikuoti ir empiriškai patikrinti kaimo gyventojų verslinio profesionalumo formavimo bei aktyvumo didinimo veiksnius ir priemones, užtikrinančias jų pasirengimą verslininkauti. Tyrimo objektas – kaimo gyventojų verslinį profesionalumą formuojantys veiksniai ir aktyvumą skatinančios priemonės. Informacijai apie kaimo gyventojų verslinį profesionalumą ir aktyvumą gauti atlikta kaimo gyventojų anketinė apklausa (apklausti 472 kaimo gyventojai). Apklausa vykdyta visų Lietuvos rajonų savivaldybių teritorijoje. Tyrimas atliktas trim etapais: šalies ir užsienio literatūros analizė, atskleidžiant individo asmenines ir dalykines savybes formuojančius veiksnius; empirinio tyrimo metodologinis pagrindimas, kaimo gyventojų asmeninių ir dalykinių savybių tyrimas; tyrimo duomenų analizė ir interpretavimas. Rezultatai – identifikuotos kaimo gyventojų vertybinės orientacijos, įvertintos asmeninės ir dalykinės savybės, išskirti verslinio profesionalumo didinimo veiksniai, apibrėžtos verslinio aktyvumo sritys ir nustatytas ryšys tarp verslinio profesionalumo ir verslinio aktyvumo parametrų. [Iš leidinio]

ENThe process of becoming an entrepreneur is a complex. The desire of human to become an entrepreneur is forming by a national culture, family, school, friends, local traditions. Perhaps the most important conditions for the person to become an entrepreneur is the professional preparation, initial capital and experience. Despite the great efforts in the field of entrepreneurship education, the theoretical and methodological studies of individual's personal and business performance is continue to be highly relevant while improving rural inhabitant’s motivation to work. The aim of this article – to identify and empirically to verify formation of activity factors and enhancing measures, ensuring readiness of the rural inhabitant’s for their entrepreneurial activity. The object of investigation – factors determining entrepreneurial professionalism and activity increasing measures of the rural inhabitants. A survey of the rural population (472 interviewed villagers) was performed to gather information about entrepreneurial professionalism and activity of the rural inhabitants. The survey was carried out in all regional municipalities of Lithuania. There are identified value orientation of rural population, assessed personal and subject characteristics, identified factors which increase professionalism, defined areas of entrepreneurial activity, and a relation between parameters of entrepreneurial professionalism and entrepreneurial activity in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42303
Updated:
2018-12-17 13:20:24
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: