Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologija
Alternative Title:
Quality of studies in higher education institution: philosophy and praxeology of management
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2004, Nr. 1, p. 12-25
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama visuotinės kokybės filosofija, jos transformacijos ir reikšmingumas aukštosios mokyklos studijų kokybei. Atskleidžiamos studijų kokybės valdymo koncepcijos, principai bei problemos. Nušviečiama, kaip šiuolaikiniuose Europos universitetuose yra įgyvendinamas studijų kokybės valdymas. Nagrinėjama dviejų Europos šalių (Didžiosios Britanijos ir Suomijos) patirtis, ir atliekama studijų kokybės valdymo filosofinio bei prakseologinio diskurso analizė. Pateikiamos apibendrintos išvados ir rekomendacijos studijų kokybės valdymo efektyvinimui šiuolaikiniuose universitetuose. Nurodoma, jog aukštojo mokslo decentralizavimo sąlygomis būtina tobulinti vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, kurios optimaliam valdymui yra būtini du dalykai: bendrųjų kokybės valdymo teorijų esmės suvokimas; dėmesys pagrindinėms kokybės užtikrinimo procedūroms. Vertinant studijų kokybę remiantis Didžiosios Britanijos ir Suomijos patirtimi būtina atsižvelgti į: visą universiteto veiklą apskritai bei įvairių lygmenų universitetines studijas (bakalauro, magistro ir doktorantūrą), studentų pasirengimą mokslinei, tiriamajai veiklai. Užtikrinant studijų kokybę siūloma atsižvelgti į tam tikrus principus: reikalavimų tikslumą, vertinimo sistemos sudarymą, universitetų tarybų ir grupių, atsakingų už studijų kokybės kompetencijas; reguliarų, sistemingų universitetų atsiskaitymų už studijų kokybę reglamentavimą; nepriklausomų ekspertų pasitelkimą kaip pagrindinį kontrolės instrumentą. Didžiosios Britanijos patirtis ypač reikšminga dėl vidinės kontrolės sistemos, kuri remiasi savianalize. Jos pagrindą sudaro šeši aspektai: studijų plano architektonika; dėstymas ir savarankiška studentų veikla; bakalaurų, magistrantų ir doktorantų pasiekimų vertinimas; vadovavimas studentų tiriamajai veiklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Visuotinė kokybė; Visuotinės studijų kokybės valdymas; Išorinis studijų kokybės vertinimas; Vidinis studijų kokybės vertinimas; Quality; Study total quality management; External study quality assessment; Internal study quality assessment.

ENThe article analyses the total quality philosophy, its transformation and significance for the quality of studies in schools of higher education. Concepts, principles, and problems pertaining to management of quality of studies are revealed. It analyzes methods used for management of quality of studies in contemporary European universities; experience of two European countries (UK and Finland); and philosophic and praxeologic discourse pertaining to management of quality of studies. It provides summarized conclusions and recommendations for improving the management of quality of studies in contemporary universities. Under conditions of decentralization of higher education, it is necessary to improve internal quality of studies assurance system, which demands for: better understanding of general quality management theories; and focus on key quality assurance procedures. Assessing the quality of studies on the basis of UK and Finish experience, it is necessary to consider the entire activity of a university in general and various levels of university studies (bachelor’s, master’s, PhD), and readiness of students to partake in scientific and research activities. Preciseness of requirements, design of assessment system, university councils and groups that are responsible for competencies of quality of studies, regulation for university reporting on quality of studies, and involvement of independent studies as the key instrument for control should be considered when ensuring the quality of studies. UK experience is especially significant due to internal control system based on self-analysis of six aspects: architectonics of a study plan; lecturing and independent student activities; assessment of student achievements; and supervision of student research activities.

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1799
Updated:
2020-07-30 13:37:30
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: