Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje : problemos ir siūlymai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje: problemos ir siūlymai
Alternative Title:
Study quality management at a higher school: problems and recommendations
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 865-879
Keywords:
LT
Studijų kokybė; Studijų kokybė, vidinis studijų auditas; Vidaus kokybės auditas.
EN
Internal quality audit; Study quality; Study quality, internal study audit.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo kontekste vyrauja nuostata, kad aukštoji mokykla, privalėdama išsilaikyti konkurencinėje vidaus ir tarptautinėje rinkoje ir autonomijos sąlygomis teikti garantijas vartotojui dėl studijų paslaugos kokybės, turėtų gebėti ne tik užtikrinti studijų kokybę, bet ir užtikrinti nuolatinį studijų kokybės tobulinimą. Straipsnyje siekiama įvertinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybės valdymo patirtį. Išanalizavus Lietuvos aukštosiose mokyklose naudojamus studijų kokybės užtikrinimo būdus ir priemones, atskleidžiamos studijų kokybės valdymo problemos ir teikiami siūlymai studijų kokybės valdymo efektyvumui gerinti. Esminės priežastys, nulemiančios Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybės valdymo problemas, yra susijusios su kokybės kultūros puoselėjimo ir plėtojimo tradicijų Lietuvos aukštosiose mokyklose stoka. Pasigendama savikontrolės priemonių taikymo praktikos, kad visi akademinės bendruomenės nariai prisiimtų atsakomybę už kokybę, aktyviai dalyvautų procesų vertinimo ir koregavimo procedūrose. Siūloma tobulinti grįžtamąjį ryšį (laiku reaguoti į pasikeitusius išorės vartotojų poreikius), visus procesus tobulinti laiku, kol dar nėra pakenkta studijų kokybės rezultatams, o į procesų kontrolės ir tobulinimo procedūras įtraukti akademinės bendruomenės narius. Siekiant pagrindinio tikslo – kokybės kultūros tradicijų įtvirtinimo – Lietuvos aukštosiose mokyklose rekomenduojama privalomai taikyti vidaus kokybės audito priemones. [Iš leidinio]

ENIn the context of higher education, the prevailing attitude is that a higher school, in order to survive in the competitive domestic and international market and autonomously guarantee providing consumers high-quality study services, should be able not only to ensure the quality of studies, but also ensure continuous improvement of study quality. The objective of the article is to evaluate the experience of study quality management of Lithuanian higher schools. After the analysis of quality assurance methods and tools used in Lithuanian higher schools, problems of study quality management have been revealed and recommendations for improving the efficiency of study quality management are provided. The essential causes that determine study quality management problems at Lithuanian higher schools are related to the lack of traditions that would foster and develop the culture of quality at the higher schools of Lithuania. Lack of self-control practices was observed, when all the members of the academic community would take responsibility for quality and actively participate in the procedures of assessment and adjustment of the processes. It is recommended to improve the feedback (i. e. to timely respond to the changing demands of external customers), to improve all the processes in time, before study quality results have been undermined, and involve members of the academic community into the procedures of control and improvement of the processes. Pursuing the main objective, consolidation of quality culture traditions, mandatory application of internal quality audit tools is recommended at the higher schools of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45210
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: