The Quality of teaching as the factor of evaluation the quality of studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Quality of teaching as the factor of evaluation the quality of studies
Alternative Title:
Dėstymo kokybė kaip mokymosi aukštojoje mokykloje veiksnys
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 2 (10), p. 147-154
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo studijų procesas mokslo darbuose siejamas su dviem koncepcijomis: konservatyviąja ir radikaliąja. Konservatyvioji koncepcija grįsta klasikinio liberalaus ugdymo esme, kai platus, įvairiapusis, iš įvairių mokslo sričių ir krypčių konstruojamas studijų turinys perteikiamas studentui kaip sukauptos ir patvirtintos mokslo žinios. Radikaliosios koncepcijos studijų esmė - laisvėjimo procesas, padedantis studijuojančiajam suprasti jėgas, darančias jams poveikį, leidžiantis įsitraukti į savianalizės, reflektyvaus mokymosi procesus. Tradicinis akademinės bendruomenės požiūris, raginantis siekti tobulybės, atskleidžia kokybės, kaip aukščiausio lygio, supratimą. Kokybė, kaip besimokančiojo transformacija, atskleidžia procesus, įgalinančius akademinės bendruomenės ir individų emancipaciją. Remiantis visuotinės kokybės vadybos koncepcija ir jos transformacija aukštajame moksle, galima teigti, kad svarbiausi aukštojo mokslo paslaugos vartotojai skyla į dvi grupes: vidinius studentus ir išorinius - visuomenę plačiąja prasme, turinčius skirtingus lūkesčius ir poreikius dėl proceso kokybės. Pranešimo problematika remiasi tyrimo rezultatų analize, atskleidžiančia studentų nuomonę apie dėstymo kokybę kaip besikeičiančios mokymosi kultūros atspindį. Studentų nuomonė atskleidžia nuostatas, kaip dėstytojo edukacinės veiklos kokybės vertinimą patys studentai sieja su kokybiško mokymo ar mokymosi veikla. Dėstytojo gebėjimas sudaryti tokią mokymąsi skatinančią aplinką, kurioje plėtotųsi asmenybės savarankiškumas ir atsakomybė, būtų vertinamas kaip mokymosi motyvacija. Mokėjimas mokytis priklauso ir nuo studento motyvacijos bei turimų gebėjimų kryptingai veikti studijuoti įgalinančioje edukacinėje aplinkoje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Studijų kokybė; Dėstymo kokybė; Vertinimas; Quality of studies; Teaching quality; Valuation.

ENIn scientific works, the process of higher education studies is related to two concepts: conservative and radical. The conservative one is based on the principles of classical liberal education, where a broad, multi-faceted curriculum, constructed from various scientific areas and fields, is conveyed to students as accumulated and approved scientific knowledge. The liberation process, which helps students to understand the forces affecting them and allowing for engagement in self-assessment, as well as reflective learning processes, is the core of the radical concept. The academic community’s traditional view, encouraging to seek for perfection, reveals that quality is understood as the highest level. Quality, as the learner’s transformation, reveals processes, which enable emancipation in the academic community and individuals. It can be stated on the basis of the concept of total quality management and its transformation in higher education that the major users of higher education services can be divided into two groups: internal – students and external – the public in the broad sense with different expectations and needs in terms of process quality. The problems raised are based on the analysis of research results, which reveal students’ opinion about teaching quality, as a reflection of changing learning culture. Students’ opinion reveals how students relate the assessment of the quality in the teacher’s educational activities with high-quality teaching and learning. The teacher’s ability to create a supportive learning environment, where the personality’s independence and responsibility develop, would be considered learning motivation. Knowing how to learn depends on both students’ motivation and abilities to act purposefully in the educational environment, enabling studies.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19136
Updated:
2018-12-17 12:06:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: