Mokytojų kvalifikacijos kilimas -nuolatinio mokymosi pagrindas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų kvalifikacijos kilimas -nuolatinio mokymosi pagrindas
Alternative Title:
Lehrerfortbildung ist der Grund zum lernen ein Leben Lang
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 63-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Mokymasis visą gyvenimą; Besimokanti organizacija; Kvalifikacijos kėlimas; Teachers; Life long lerning; Learning institution; Professional development.
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTSiekiant aptarti mokytojų mokymosi, t. y. kvalifikacijos kėlimo kryptis kaip besimokančios bendruomenės kūrimosi prielaidas, buvo ištirti mokytojų mokymosi, kvalifikacijos kėlimo poreikiai, išsiaiškinti mokytojų vertinimai ir galimybės nuolatinio mokymosi procesui pagerinti, aptarta nuolatinio mokytojų mokymosi įtaka besimokančios bendruomenės kūrimuisi. Tikslui pasiekti taikyti šie tyrimo metodai: pedagoginės, psichologinės literatūros analizė, anketinė apklausa, stebėjimai, pokalbiai, projekto „Informacinės visuomenės kūrimas mokykloje“ analizė. Tyrime dalyvavo 81 informatikos mokytojas (persikvalifikuoja, nes yra įgiję įvairias kitas specialybes), 78 įvairių kitų specialybių mokytojai (persikvalifikuoja į pradinių klasių mokytojus) ir 103 mokytojai, studijuojantys neakivaizdiniame skyriuje (iš viso 262 mokytojai). Respondentų mokymasis ugdymo institucijose vertintas kaip kvalifikacijos kėlimas – t. y. nuolatinio mokymosi alternatyva. Tyrimu atskleistas pozityvus mokytojų požiūris į kvalifikacijos kėlimą, nuolatinį mokymąsi; jis būtų dar palankesnis, jeigu būtų aiškesnė ugdymo institucijos politika šiuo klausimu, jei mokytojai jaustų vadovų ir kolegų moralinę bei materialinę paramą, tenkintųjų poreikius ir kt. Besimokančios institucijos radimasis priklauso nuo joje dirbančių pedagogų teigiamo požiūrio į kaitą, aktyvios bendros veiklos, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, sutelktumo, kūrybiškumo, atsakingumo moksleiviams ir visuomenei.

ENIn order to discuss teachers’ learning, i.e. directions in qualification improvement as preconditions for development of a learning community, teachers’ demands for learning, qualification improvement have been analysed, teachers’ evaluations and possibilities for improving life-long learning have been defined, and the impact of teachers’ life-long learning on the development of a learning community has been discussed. In order to achieve the above goal, the following methods of research have been applied: analysis of pedagogical, psychological literature, a questionnaire, monitoring, interviews and analysis of the project “Creation of Information Society in Schools”. The research involved 81 teachers of informatics (retrained, since they have acquired other specialities), 78 teachers of various specialities (retrained into primary school teachers) and 103 teachers studying at the department of extramural studies (262 teachers in total). The respondents’ learning in education institutions is considered as upgrading of qualifications, i.e. an alternative to life-long learning. The research has revealed teachers’ positive attitude towards qualification upgrading, constant learning. It would be more favourable, if the policy of an education institution with regard to this issue was clearer and if teachers felt moral and material support of their heads. The emergence of a learning institution depends on its pedagogues’ positive attitude towards changes, common active activities, the ability to communicate and cooperate, creativeness, responsibility before students and society.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31160
Updated:
2018-12-17 10:53:38
Metrics:
Views: 49    Downloads: 13
Export: