XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
Pages:
204 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Sutrumpinimai — Šis tas apie Punią ir jos parapiją — Santuokos metrikų knyga (1658-1688) — Krikšto metrikų knyga (1659-1672) — Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos ypatybės — Lietuviškų asmenvardžių ir vietovardžių slavinimas — Bendroji asmenvardžių charakteristika — Krikštavardžiai — Lietuviškosios pavardės — Nelietuviškosios pavardės — Asmenvardžių (pavardžių) sąrašas — Bendroji vietovardžių charakteristika — Vietovardžių sąrašas — Personen- und Ortsnamen der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der Gemeinde Punia (Zusammenfassung) — Literatūra — Priedas: 1732-1759 m. Punios parapijos santuokos metrikų knygos asmenvardžių sąrašas.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės Santuokos (1658-1688) ir Krikšto (1659-1672) metrikų knygose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai ir vietovardžiai. Jose yra nemaža ir ligi šių dienų išlikusių garsių žmonių pavardžių, tokių kaip Balsys, Bubnys, Janonis, Kairys, Kubilius, Lašas, Mačiulis, Marcinkevičius, Meškauskas, Narbutas, Norkūnas, Radvila, Sabonis, Škėma, Vanagas ir kt. Knygoje pateikiama šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją, bibliografinių duomenų apie nagrinėjamuosius šaltinius, taip pat paliesti asmenvardžių ir vietovardžių rašybos, slavinimo, darybos, etninės priklausomybės, raidos ir kiti dalykai. Analizuojamuose metrikų aktuose yra ketveriopų asmenvardžių: krikštavardžių, tėvavardžių, pavardžių ir pravardžių. Atskirti krikštavardžius nesunku: jie rašomi pirmoje vietoje bei yra nelietuviškos kilmės. Tėvavardžius nuo pavardžių atskirti kur kas sunkiau. Asmenvardžiai ir vietovardžiai metrikų knygose yra daugiau ar mažiau suslavinti (dažniausiai – sulenkinti). Labiausiai suslavinta asmenvardžių bei vietovardžių fonologinė ir morfologinė struktūra, mažiausiai – leksinis pagrindas. Tačiau nustatyti, kada ir kokie asmenvardžiai ar vietovardžiai buvo suslavinti, taip pat kuriuos jų suslavino (sulenkino) metrikų rašytojai, be specialių tyrinėjimų neįmanoma. Todėl knygoje tenkinamasi vien sinchronine būdingesnių fonologinio ir morfologinio slavinimo atvejų charakteristika. Pateikiamuose asmenvardžių ir vietovardžių sąrašuose pateikiama jų registracija bei rekonstrukcija be kilmės aiškinimo.Reikšminiai žodžiai: Punia; Asmenvardžiai; Vietovardžiai; Metrikų knygos; Punia; Personal names; Place names.

ENThe book describes personal names and place names used in southern Lithuania in marriage (1658–1688) and Baptism (1659–1672) metrics of the second part of the 17th c. These metrics were discovered in the archive of the Church of Punia. They contain a great deal of surnames of famous people such as Balsys, Bubnys, Janonis, Kairys, Kubilius, Lašas, Mačiulis, Marcinkevičius, Meškauskas, Narbutas, Norkūnas, Radvila, Sabonis, Škėma, Vanagas and others. The book presents certain historical information about Punia and its parish, bibliographical data about the analysed sources as well as touches upon spelling, formation, ethnic background, development and other aspects related to place names. There are four types of personal names in analysed acts of metrics: baptismal names, patronyms, surnames and nicknames. Baptismal names are not difficult to distinguish: they are written first and they are not of Lithuanian origin. It is far more difficult to make a distinction between patronyms and surnames. Personal names and place names in metrics are more or less Slavicised (usually Polonised). The phonological and morphological structure of place names was Slavicised to the highest degree, and the lexical base – to the lowest. However, it impossible to establish when and which personal names or place names were Slavicised as well as which of them were Slavicised (Polonised) by the authors of the metrics without special research. Therefore, the book focuses only on the synchronic features of most characteristic cases of phonological and morphological Slavicisation. The lists of personal names and place names present their registration and reconstruction without origin classification.

ISBN:
542001517X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16674
Updated:
2020-10-21 22:25:52
Metrics:
Views: 68    Downloads: 1
Export: