XVIII a. Telšių rajono oikonimų užrašymų variantiškumas ir prievardžių reikšmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. Telšių rajono oikonimų užrašymų variantiškumas ir prievardžių reikšmė
Alternative Title:
The Variability of Writing Oikonyms of Telšiai District in the 18th c. and the Meanings of Name Extensions
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami XVIII a. Telšių rajono bažnytinėse krikšto, santuokos ir mirties registracijos knygose rasti oikonimai. Tikslas – aptarti oikonimų užrašymų variantiškumą ir su oikonimais vartojamų prievardžių reikšmę. Be šiandien lietuvių kalboje esamų įprastų rašmenų, dar buvo vartojama keletas šiomis dienomis neįprastų raidžių: ÿ – dvigarsiui ai reikšti, з – garsui z arba ž, ∫ – žymėti raidę s ir kt. Oikonimų užrašymų variantiškumą lėmė ne tik nenusistovėjusi rašyba, dvasininko kilmė ar dialektas, bet ir galimas klaidingas vietovardžių užrašymas: raidžių praleidimas, netinkamų ar nereikalingų prirašymas, raidžių iš skirtingų abėcėlių painiojimas, diakritinių ženklų įvairumas ir kt. Prie oikonimų prirašyti prievardžiai nurodė gyvenvietės administracinę-teritorinę paskirtį. Jiems taip pat būdingas užrašymo variantiškumas, be to, skiriasi ir jų užrašymo vieta: prievardžiai buvo rašomi prieš oikonimą, po jo arba visiškai nerašomi. Jų reikšmę ir žymėtą tuometinį administracinį-teritorinį vienetą sudėtinga įvardyti dėl jų vartojimo nepastovumo ir nevienodumo, taip pat tam įtakos turi vienų gyvenamųjų vietų nykimas, kitų atsiradimas, vieno ar kito rajono ribų kitimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Oikonimai; Rašybos įvairovė; Prievardžiai; Place-name; Orthographic variety.

ENThe article reviews oikonyms found in church baptism, marriage and death registry books of the Telšiai district in the 18th century. The purpose is to analyse the variability of writing oikonyms and the meanings of name extensions used with oikonyms. Apart from the usual contemporary graphic symbols of the Lithuanian language, several nowadays unusual letters were used: ÿ – to denote the diphthong ai, з – to denote z or ž, ∫ – to denote s, etc. The variability of writing oikonyms was determined not only by unstable orthography, the origin or the dialect of the clergyman, but also by a possible incorrect spelling of place-names: omitting letters, inserting unnecessary ones, mixing letters from different alphabets, the diversity of diacritic signs, etc. The name extensions added to the oikonyms indicated the administrative-territorial purpose of the settlement. Writing variability is also typical of them. Furthermore, their place of writing is also different: name extensions were written before the oikonym, after it, or were not written at all. It is difficult to determine their meaning and marked then administrative-territorial unit due to instability and inequality of their use. Moreover, this was also influenced by the disappearance of some settlements and the emergence of others, and the alteration of some districts’ borders.

ISBN:
9955250402
Related Publications:
XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai / Jonas Palionis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 204 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4073
Updated:
2013-04-28 16:00:47
Metrics:
Views: 17
Export: