Lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju dėmeniu vaiš- raidos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju dėmeniu vaiš- raidos bruožai
Alternative Title:
Coments on the evolution of Lithuanian compound proper names with vaiš- as the first component
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 263-274
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvikamieniai vardai; Kamienas; Struktūra; Variantas; Finalė; Medialė; Dėmuo; Kontrakcija; Istorijos šaltinis.
Keywords:
LT
Dėmuo; Dvikamieniai vardai; Finalė; Kontrakcija; Medialė; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Struktūra; Variantas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip kito lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju kamienu vaiš- struktūra. Siekiama inventorizuoti šių dvikamienių vardų variantus su pirmuoju keturnariu kamienu, atsiradusiu pakitus vaiš- finalei ar medialei; nustatyti dvikamienius vardus su pirmuoju trinariu kamienu, atsiradusiu pakitus pirmojo kamieno vaiš- finalei ar medialei; aptarti priežastis, dėl kurių kito kamienas vaiš-. Dvikamieniai asmenvardžiai su pirmuoju kamienu vaiš- turi variantų: yra vardų su pirmaisiais kamienais vais-, vaiz-, vaiž-, vois-, voiš-, voiz-, voiž-, veiš-, veis-. Šių kamienų vardų atsirado pakitus kamieno vaiš- finalei ar medialei dėl rašybos ar pozicijos. Iš dvikamienių asmenvardžių su pirmuoju kamienu vaiš- ir jų variantų paprastėjant dėmenų sandūrai atsirado asmenvardžių su pirmuoju trinariu kamienu vai- (voi-). Šis procesas vyko visuose Lietuvos arealuose, bet ypač būdingas buvo žemaičiams. Labiausiai jis apėmė dvikamienius vardus su antruoju kamienu nor-, rečiau – su but-, vyd-, vil-. Todėl vai- yra laikomas kamieno vaiš- variantu, atsiradusiu pakitus sudėtingesnės vaiC- struktūros kamienus turintiems dvikamieniams vardams, ir nesietinas su lie. vajóti 'gainioti', vajỹs 'žygūnas'. Dvikamieniai vardai su pirmuoju kamienu vos- taip pat greičiausiai atsirado iš kamieno vaiš- dvikamienių vardų. Vardų su kamienu vos- radosi dėl to, kad žemaičių plote [ai] buvo monoftongizuotas ir užrašant vardus į dokumentus [a] rašte perteikta . Kituose Lietuvos arealuose vardų su vos- galėjo atsirasti dėl rašybos ypatybių: vietoj rašyta .

ENThe article analyzes how did the structure of Lithuanian two-stemmed personal names the first stem being vaiš- changed in time. The aims was to inventorize the variants of these two-stemmed names with the first four-member stem which emerged after the change in the final and medial of vaiš- , and discuss the sauses of chantes in the stem vaiš-. Two-stemmed personal names with the virst stem vaiš- demonstrate some variation: there are some name the first stem of which is vais-, vaiz-, vaiž-, vois-, voiš-, voiz-, voiž-, veiš-, or veis-. Names with these stems emerged after the final and medial of vaiš- changed due to changes in spelling and position. Upon simplification of the conjunctive element of the compound, personal names with the first trinomial stem vai- (voi-) originated from the two-stemmed personal names. This process took place in all the areas of Lithuania, however it was especially characteristic to Samogitians. It touched mostly two-stemmed names with the second stem nor-, rarely with but-, vyd-, vil-. Therefore vai- is considered to be a variant of the stem vaiš- which has emerged after the change in the two-stemmed personal names having more complex vaiC- structure (not to be related to lith. vajóti 'chase', vajỹs 'bagpacker'). Two-stemmed personal names with the stem vos- most probably originated from the two-stemmed personal names with the stem vaiš-. Names with the stem vos- emerged due to to the fact that in the areas of Samogitia, [ai] was monothongized and when recording the names in the documents, [a] was represented by . Personal names with vos- in other areas of Lithuania could have emerged due to spelling peculiarities: instead of .

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16462
Updated:
2018-12-20 23:17:20
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: