Ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu
Alternative Title:
Sustainable development aspects in economic development
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2008, t. 2, Nr. 1, p. 37-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ekonomika; Plėtra; Darnus vystymasis; Vertinimas; Lithuanian economy; Development; Sustainable development; Assessment.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Lietuvos ekonomika; Plėtra / Development; Vertinimas.
EN
Assessment; Development; Lithuanian economy; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apibendrinti ekonomikos darnaus vystymosi procesą bei pateikti jo vertinimo galimybes. Darnaus vystymosi sąvokos pagrindinę mintį išreiškia klasikiniu tapęs Brutland Komisijos apibrėžimas: tai vystymasis, kuris tenkina šiuolaikinio žmogaus poreikius, išsaugodamas galimybes būsimoms kartoms tenkinti savuosius. Darnus vystymasis - mobilus tikslas, besikeičiantis kartu su žiniomis ir asmeninėmis bei visuomenės vertybėmis ir prioritetais, kurie nustatomi atsižvelgus į aplinkos kokybę ir ateities technologijų galimybes. Skirtingose šalyse ir regionuose su skirtingu ekonominio, kultūrinio išsivystymo lygiu, tradicijomis, gamtos išteklių gausa ir aplinkos tarša, darnaus vystymosi tikslai gali būti labai skirtingi. Ekonominiai darnaus vystymosi aspektai atsispindi koncepcijose apie maksimalias pajamas, kurios gali būti gautos, išsaugant atnešančio ekonominę naudą kapitalo atsargas. Darnaus ekonomikos vystymosi pagrindinis tikslas - rasti optimalų lygį tarp trijų sistemų sąveikos - biologinės ir gamtinių išteklių sistemos ir ekonominės bei socialinės sistemos. Darnaus vystymosi vertinimas reikalauja integruoto požiūrio į pasaulį, rinkinio kelių dimensijų indikatorių, kurie įvertina ir atskiras tiriamos sistemos dalis, ir ryšius tarp jų. Siekiant, kad darnaus vystymosi vertinimas būtų kuo tikslesnis, indikatoriai turėtų būti integruoti, rodantys ekonominių, socialinių ir aplinkos aspektų sąsają. Vieningi indikatoriai sudarys galimybę palyginti atskirų bendruomenių darnaus vystymosi pažangą bei tendencijas. Norint pasiekti darnų vystymąsi, būtinos esminės permainos kiekviename visuomenės sektoriuje.

ENThe article aims to summarise sustainable economic development process and deliver its evaluation possibilities. The main idea of sustainable development concept is expressed in classic definition of Brundtland Commission: it is such a development which satisfies needs of contemporary people and sustaining possibilities for future generations to satisfy their needs. Sustainable development is a mobile goal, changing together with the knowledge and personal and public values and priorities that are set taking into account the quality of the environment and future technologies. Different countries and regions with different level of economic and cultural development, traditions, ability of natural resources, and environmental pollutions may have different sustainable development goals. Economic aspects of sustainable development are reflected in concepts of maximal revenue possible to obtain maintaining assets tat bring economic value. The main objective of sustainable development is to find optimal level between the interactions of three systems: biological and natural resource system, and economic and social system. The evaluation of sustainable development requires and integrative view towards the world and a set of several dimension indicators that evaluate separate parts of the system researched and connections between them. In order to get as precise evaluation of sustainable development as possible, indicators should be integrated ones and show the connection of economic, social, and environmental aspects. Uniform indicators will allow comparing the development and trends of sustainable development in different communities. In order implement sustainable development in practice changes in each sector of society should take place.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16623
Updated:
2018-12-17 12:15:43
Metrics:
Views: 80    Downloads: 16
Export: