Gyvenimo kokybės rodiklių kaitos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo kokybės rodiklių kaitos analizė
Alternative Title:
Analysis of quality of life indicators change
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 764-774
Notes:
Reikšminiai žodžiai: BVP; Gyvenimo kokybė; Gyvenimo kokybės rodikliai; Rodikliai; Socialinė politika; Tvarumas; GDP; Indicators; Indicators of quality of life; Quality of life; Social policy; Sustainability.
Keywords:
LT
BVP; Gyvenimo kokybė; Gyvenimo kokybės rodikliai; Rodikliai; Socialinė politika / Social policy; Tvarumas.
EN
GDP; Indicators of quality of life; Indicators; Quality of life; Social policy; Sustainability.
Summary / Abstract:

LTBendrasis vidaus produktas (BVP) – populiariausias makroekonominės veiklos matas. Šiuo metu tai rodiklis, kuriuo visame pasaulyje remiasi politikos formuotojai ir kuris plačiai aptariamas visuomenės diskusijose. Šiuo metu BVP taip pat laikomas netiesioginiu visuomeninės raidos ir pažangos plačiąja prasme rodikliu. Tačiau dėl sandaros ir paskirties BVP gali būti patikimas rodiklis ne visuose politiniuose debatuose. BVP neatspindi ekologinio tvarumo ar socialinės įtraukties. Vis plačiau pripažįstama, kad BVP turi būti siejamas su papildomais duomenimis ir rodikliais. Piliečiams rūpi jų gyvenimo kokybė ir gerovė. Priemonės gyvenimo kokybei ir gerovei užtikrinti – tai pajamos, viešosios paslaugos, sveikata, laisvalaikis, turtas, mobilumas ir švari aplinka. Taigi su šiais priežastiniais veiksniais susiję rodikliai yra labai svarbūs tiek vyriausybėms, tiek ES. Be to, socialinių mokslų srityje nustatoma vis patikimesnių tiesioginių gyvenimo kokybės ir gerovės vertinimo matų, taigi atitinkami rezultatų rodikliai galėtų duoti nemažos naudos, jei būtų vertinami kartu su įdėtų pastangų rodikliais. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pripažįsta, kad pastaraisiais metais padaryta pažanga pasaulio ir Europos lygmeniu kuriant bendrąjį vidaus produktą papildančius rodiklius, ypač tuos, kurie atspindi žmonių gyvenimo kokybę ir socialines sąlygas, susijusias su ekonominių sistemų tvarumu.Europos statistikos sistemos komitetas 2010 m. sudarė grupę „Pažangos, gerovės ir tvaraus vystymosi matavimas“, kuriai buvo iškeltas uždavinys parengti specialius rodiklių rinkinius šiems reiškiniams vertinti. Grupė pateikė rekomenduojamą rodiklių rinkinį gyvenimo kokybei matuoti. Dalį šių rodiklių jau rengia ES šalių statistikos tarnybos, dalis rodiklių, parengus metodiką, bus pradėti skaičiuoti panaudojant statistikos tarnybų turimą informaciją arba atliekant naujus tyrimus. Rodiklių sąrašas gali būti tikslinamas, siekiant kuo geriau įgyvendinti gyvenimo kokybės matavimui keliamus uždavinius: teikti politikos formuotojams informaciją apie tai kokie yra svarbiausi skirtumai tarp įvairių visuomenės grupių, kai kalbama apie bendrąją gerovę (gyvenimo kokybę). Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės Lietuvos ir ES gyvenimo kokybės rodikliai, jų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė nuo BVP lygio. [Iš leidinio]

ENGross domestic product (GDP) is the most popular measure of macroeconomic activity. Currently it is the rate at which the world’s policy-makers are based on and it is widely used in public debates. GDP has also considered as the indirect indicator of societal development and progress in the broadest sense. However, because of the design and purpose, GDP cannot be relied upon in all political debates. GDP does not reflect the environmental sustainability or social inclusion. It is widely recognized that GDP should be linked to additional data and indicators. Citizens are worried about their life quality and well-being. The measures that ensure the quality of life and well-being – it is income, public services, health, leisure, wealth, mobility and a clean environment. So indicators related with these causal factors are very important to both governments and the EU. In addition, the social sciences are developing increasingly robust direct quality of life and well-being assessment measures, thus the corresponding performance indicators could be a benefit if you are treated with the "input" indicators. European Economic and Social Affairs Committee recognizes that in recent years, progress towards global and European level, the gross domestic product of complementary indicators, especially those that reflect the people's quality of life and social conditions associated with economic sustainability. European Statistical System Committee in 2010 formed a team of "progress, prosperity and sustainable development measurement", which has been tasked to develop specific sets of indicators to assess these phenomena.The group made a recommended set of indicators to measure the quality of life. Some of these indicators are already preparing by the EU statistical office, some of the indicators, after development of methodologies, will start be counting using statistical services’ information or through new researches. List of variables can be adjusted with purpose to improve the tasks of measurement of quality of life: to provide policy makers with information about what are the main differences between the various groups in society, when it comes to the general well-being (quality of life). This paper analyzes the main indicators of quality of life in Lithuania and EU, their relationships and their dependence on the level of GDP. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45204
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: