Elektros energijos rinkos darnumo vertinimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektros energijos rinkos darnumo vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Sustainability assessment of electricity market in Lithuania
In the Book:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. P. 170-200
Keywords:
LT
Australija (Australia); Lietuva (Lithuania); Energija. Energetika / Energy. Energetics; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTElektros energijos rinkos atvėrimo teorinius aspektus analizuoja gana daug mokslininkų, pateikiama įvairių atvertos elektros energijos rinkos kainos formavimo metodikų, analizuojami skirtingų kainodaros metodikų formavimo ypatumai, literatūroje gausu atliktų elektros energijos rinkos atvėrimo studijų atskirų regionų ir šalių rinkose, tačiau, kokios įtakos pasirinktas elektros energijos rinkos organizavimo modelis turi darnumui, analizių pasigendama;; trūksta studijų būtent apie tai, kokia tam tikro regiono ar šalies formuojama energetikos politika ir įdiegtas elektros energijos rinkos modelis turi įtakos darnumui, ir galimos pritaikyti metodikos apie sektoriaus būklę konkrečiame regione darnumo aspektu tiek esamai situacijai konstatuoti, tiek ir ateities prognozėms sudaryti. Šio tyrimo objektu yra pasirinkta Lietuvos elektros energijos rinka. Kyla klausimas – koks elektros energijos rinkos organizavimo modelis yra darniausias Lietuvoje, remiantis tradiciniais darnumo aspektais (ekonominiais, socialiniais, aplinkosauginiais). Tyrimu siekiama nustatyti kiek ir kokios elektros energijos rinkos atvėrimo priemonės turi įtakos elektros energijos rinkos darnumui Lietuvoje.Sprendžiami keturi uždaviniai: 1) nustatyti elektros energijos rinkos darnumo ir rinkos atvėrimo laipsnio tarpusavio priklausomybę;; 2) sudaryti elektros energijos rinkos darnumo dinamikos laike tiesines lygtis ir nustatyti jų statistinį reikšmingumą;; 3) nustatyti elektros energijos rinkos darnumo ryšį ir to ryšio stiprumą su kiekviena tiriama rinkos atvėrimo priemone (kintamaisiais);; ir 4) sudaryti elektros energijos rinkos darnumo priklausomybės nuo tiriamų kintamųjų tiesinės regresijos lygtis. Uždaviniai sprendžiami naudojant daugiakriterės analizės (svertinės kriterijų sumos metodą (angl. Weighted Sum Method), kuriame sudaroma vienakriterė tikslo funkcija, susumavus visų kriterijų tikslo funkcijas, padaugintas iš svertinių koeficientų), ekspertinio vertinimo, aprašomosios statistikos, koreliacinės, regresinės analizės, vienfaktorinės ir daugiafaktorinės dispersinės analizės metodus bei taikant logistinės regresijos modelius. [Iš teksto, p. 170-171]Reikšminiai žodžiai: Darnus ekonomikos vystymasis; Energetikos sektorius; Tvarus konkurencingumas; Darnus vartojimas; Sustainable economic development; Energy sector; Sustainable competitiveness; Sustainable consumption.

ENLiberalization of electricity market is going on around the world. It began in 1989 in England and in 1992 in the United States. It quickly spread not only in Europe and North America, but also reached South America, Australia, New Zealand and, most recently, some Asian and African countries. Theoretical aspects related to liberalization of electricity market are analysed by many scientists. However, there is a lack of studies on how the selected electricity market organization model affects sustainability. Scientific problem of the chapter: to ascertain what electricity market organization models are the best ones based on the established criteria in Lithuania (the main criteria should include the main sustainability aspects: economic, social, and environmental). The goal of the chapter: to evaluate sustainability of electricity market in Lithuania. The evaluation model designed to evaluate the formation of sustainable electricity market and the evaluation model of sustainability of electricity market allows performing the assessment of instruments employed to open the electricity market and supporting the instruments employed to open electricity market in Lithuania as well as other countries. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86722
Updated:
2022-01-05 16:14:14
Metrics:
Views: 32
Export: