Darnaus vystymosi vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi vertinimas
Alternative Title:
Sustainable development assessment
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 105-121
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTDarnus vystymasis, su juo susiję klausimai ir problemos tampa vis aktualesni ir svarbesni visame pasaulyje. Norint suformuluoti pagrįstus darnaus vystymosi uždavinius, numatyti veiksmingas jų įgyvendinimo priemones bei užtikrinti jų savalaikį įgyvendinimą, būtina turėti aiškius vystymosi darnumo kriterijus (rodiklius). Straipsnyje siekiama pateikti integruoto darnaus vystymosi indikatoriaus skaičiavimo metodologiją bei Lietuvos integruoto darnaus vystymosi indikatoriaus apskaičiavimo pavyzdžius. Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, jos įgyvendinimo ataskaitose padarytos pažangos vertinimui būtini kiekybiniai darnaus vystymosi rodikliai, susiję su strategijoje numatytais tikslais ir uždaviniais. Lietuvos darnaus vystymosi pokyčiams įvertinti buvo pasirinkta integruoto indekso skaičiavimo metodika. Iš lygių svorių indekso kaitos galima daryti išvadą, kad pasirinkti ekonominiai rodikliai 2001–2005 m. turėjo didžiausią teigiamą pokytį, o socialinis vystymasis ir aplinkos būklė taip pat gerėjo, tačiau daug mažesniu intensyvumu. Tačiau negalima teigti, kad Lietuva vystėsi darniai, nes darnaus vystymosi koncepciją sudarantys komponentai – ekonominis efektyvumas, socialinis teisingumas ir aplinkos būklė – nebuvo lygiaverčiai. Skaičiuojant integruotą darnaus vystymosi indeksą IDV, sudarytą iš kitų rodiklių, tiriamuoju laikotarpiu (2002–2006 m.) jis irgi augo, o tai, remiantis pasirinktais ekonominiais, socialiniais ir ekologiniais rodikliais, reiškė teigiamas darnaus vystymosi tendencijas Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Indikatoriai; Lietuvos ekonomika; Plėtra; Vertinimas; Assesment; Assessment; Development; Indicators; Lithuanian economy; Sustainable development.

ENSustainable development and related issues and problems are becoming increasingly relevant and significant across the whole world. In order to formulate the main grounded objectives of sustainable development, foresee efficient means of their implementation and assure their timely implementation, it is necessary to have clear criteria (indicators) for sustainability of development. The article seeks to present an integrated methodology of calculation of the indicator of sustainable development and examples of calculation of indicators of integrated sustainable development of Lithuania. Qualitative indicators of sustainable development related to the aims and objectives specified in the strategy are required for the assessment of the progress presented in reports on the implementation of the national strategy of sustainable development. The methodology of integrated index calculation was chosen to assess changes in sustainable development in Lithuania. Changes in indexes lead to a conclusion that the selected economic indexes in 2001–2005 had the highest positive change, whereas social development and environmental condition also improved yet with much lower intensiveness. However, one cannot claim that Lithuania was developing sustainably, since the components of the concept of sustainable development, i.e. economic efficiency, social justice and environmental condition, were not equal. When calculating the IDV index of sustainable development comprised from several other indexes, it was also growing through the analysed period (2002–2006), what, based on the selected economic, social and ecological indicators, meant positive tendencies in sustainable development in Lithuania.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24965
Updated:
2018-12-17 12:38:32
Metrics:
Views: 140    Downloads: 57
Export: