Lietuvos studentų emigracinės nuostatos ir jas lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentų emigracinės nuostatos ir jas lemiantys veiksniai
Alternative Title:
The Lithuanian Students' Attitudes Towards Emigration and Their Determining Factors
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2006, Nr. 3 (62), p. 36-42
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikti Lietuvos studentų emigracinių nuostatų empirinio tyrimo duomenys. Socialinės nuostatos tirtos naudojant uždaro tipo anoniminį klausimyną, kuris sudarytas taip, kad jame išryškėtų studentų emigraciniai ketinimai (priklausomas kintamasis) ir kiti veiksniai, kurie ipotetiškai mąstant gali turėti jiems įtakos bei juos paaiškinti (nepriklausomų kintamųjų blokas). Iš viso apklausta 712 studentų. Tyrimas apima 5 šalies miestus, 9 universitetus, 2 kolegijas ir 2 aukštesniąsias mokyklas. Greta pagrindinės imties papildomai suformuota 290 respondentų „kontrastinė“ imtis, apimanti kitas amžiaus ir socialinio statuso grupes: nuo moksleivių ir brandaus amžiaus suaugusiųjų iki pagyvenusių asmenų, įskaitant politinius kalinius ir tremtinius. Vertindami savo emigracinius ketinimus, studentai sąlygiškai linkę atstovauti racionaliam požiūrį į šį reiškinį, o ne ekonomiškai motyvuotam „kosmopolitiniam“. Pastarajam linkę pritarti jaunesni ir atitinkamai mažiau išsilavinę studentai. Emigracinių ketinimų kontekste moterys linkusios užimti etnocentristinę, o vyrai sąlygiškai labiau linkę užimti ekonomiškai motyvuotą poziciją. Klasterinė analizė leido nustatyti du skirtingus (pagal emigracinius ketinimus) studentų tipus — „mobilųjį kosmopolitinį“ (paplitimas — apie 48,5%) ir „sėslųjį etnocentristinį“ (paplitimas — 51,5%). Paaiškėjo, kad studentų emigraciniai ketinimai teoriškai prasmingai ir statistiškai patikimai siejasi su įvairiais kintamaisiais, parodančiais studentų asmenybinius parametrus ir psichosocialinę situaciją. [Iš leidinio]

ENThis article presents the empirical research data of the attitudes of Lithuanian students concerning emigration. Social attitudes were analysed by using a closed-ended anonymous questionnaire. The questionnaire was constructed in such a way that it would reflect the emigrational attitudes of the students (dependent variable), as well as other factors that hypothetically, could have an influence on the intentions to emigrate and could explain them (independent variables). 712 students were questioned. The research was carried out in 9 universities, 2 colleges and 2 higher schools in 5 cities. Besides the main group, there was an additional group of 290 respondents, consisting of different age and social status groups. While evaluating their intentions to emigrate, the students are relatively inclined to represent a rational attitude to this phenomenon, rather than an economically motivated “cosmopolitan” viewpoint. Younger and less educated students tend to agree with the latter view. In the context of emigrational intentions women are prone to take an ethnocentric position, while men choose an economically motivated one. Cluster analysis revealed two different types of students (in terms of the emigrational intentions) – the “mobile cosmopolitan” (48.5%) and the “settled ethnocentric” (51.5%). It was found that the emigrational intentions of students are theoretically meaningfully and statistically reliably connected with various variables that reflect students’ personality parameters and their psychological status.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9487
Updated:
2021-02-25 10:00:33
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: