Keliolika pastabų apie lietuviškuosius liberalizmo tapatumo ieškojimus : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keliolika pastabų apie lietuviškuosius liberalizmo tapatumo ieškojimus: recenzija
Alternative Title:
Several remarks about the search of the identity of Lithuanian liberalism
In the Journal:
Athena. 2006, Nr. 1, p. 219-226
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamas A. Jokubaičio teminis traipsnių rinkinys Alvydas Jokubaitis. Liberalizmo tapatumo problemos. Vilnius: Versus aureus, 2003. 239 p. Tai antrasis to paties autoriaus teminis straipsnių rinkinys, skirtas filosofiniams leiberalizmo klausimams. Veikale sudėlioti prasminiai kirčiai, nenuklystama nuo pagrindinės minties – liberalizmo problemų, aprašant jas įvairiais liberalizmo istorijos ir šių laikų liberalizmo problemų aspektais. Sudėtinga liberalizmo problematika svarstoma originaliai, siejant ją su postmodernizmu ir nevengiant polemikos su liberalais, pasitelkiant ne tik artimiausios liberalizmui konservatizmo tradicijos autoritetų idėjas, bet ir su šiuolaikiniu socializmu, kad ir kaip jis bebūtų įvardijamas. Iš esmės tekstai recenzuojami neperžengiant politinės filosofijos ribų, dėl to šis požiūris gali atrodyti kiek siauriokas. Pasigendama autoriaus tekste aiškaus ir įvairiapusio šiuolaikinės politinės filosofijos specifikos ir liberalizmo konkrečiai supratimo. A. Jokubaičio veikale vertinamos klasikinio liberalizmo ir naujojo XIX a. pab. – XX a. susiformavusios (pseudo)liberalizmo nuostatos. Aptariama J. Locke‘o, A. Smitho, F. Bastiat‘o ir kitų mąstytojų suformuluota individualistinė tradicija, kurią XX-XXI a. socialiniai teoretikai vadina klasikiniu liberalizmu. Šios tradicijos branduolį sudaro prigimtinių teisių teorijos triada – teisės į gyvybę, laisvę ir nusavybę; o J. S. Millio, L. T. Hobhause‘o, J. J. Rouseau, T. H. Greeno, J. Rawlso ir kt. autorių kolektyvistinės ar, politiškai išsireiškus, „socialiai“ orientuotos nuostatos priskirtinos naujajam socialiniam liberalizmui.Reikšminiai žodžiai: Liberalizmas Lietuvoje; Liberalism in Lithuania.

ENThe reviewed collection of articles Alvydas Jokubaitis. Liberalizmo tapatumo problemos (Problems of liberalism identity). Vilnius: Versus aureus, 2003. 239 p. It is the second collection of articles by this author dedicated to the philosophical issues of liberalism. The article contains the meaningful emphasises without leading away from the main idea – the problems of liberalism, by describing them in various aspects of the liberalism history and contemporary problems of liberalism. Complicated problems of liberalism are discussed in an original way by relating them with postmodernism and without avoiding the ideas of conservatism, the closest to liberalism, and also with contemporary socialism, no matter in which way it would be named. The text lacks a clear and versatile understanding of contemporary political philosophy specifics and liberalism in particular. The work of A. Jokubaitis assesses the provisions of classical liberalism, and the new – liberalism that formed in the end of the 19th - beginning of the 20th century. It discusses the individualistic tradition formulated by J. Locke, A. Smith, F. Bastiat and other thinkers, which is called as classical liberalism by the theoreticians of the 20th and 21st centuries. The core of this tradition consists of the triad of the inherent right theory – the rights to life, freedom and ownership; and the collectivistic or socially oriented little rented provisions of J. S. Mill, L. T. Hobhause, J. J. Rouseau, T. H. Green, J. Rawls etc. should be attributed to the new social liberalism.

ISSN:
1822-5047; 2538-7294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4819
Updated:
2018-12-17 11:46:43
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: