Moters socialinio vaidmens konstravimas viešajame diskurse Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moters socialinio vaidmens konstravimas viešajame diskurse Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje
Alternative Title:
Construction of the social role of women in Lithuanian public discourse in the Late 19th - early 20th centuries
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2009, t. 51, p. 11-40
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Judėjimai / Movements; Moterys / Women; Politinė ideologija / Political ideology; Socialinės teisės / Social rights; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis periodinių leidinių analize, aiškinamasi, ar įvairių ideologinių diskursų dalyviai XIX a. pab. – XX a. pr. vertino moterį kaip lygiavertę viešojo gyvenimo dalyvę ir kiek šis požiūris turėjo įtakos nacionaliniam judėjimui bei ideologinių doktrinų sklaidai. XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje katalikiško diskurso atstovai pirmieji pradėjo kalbėti apie visuomeniškai veiklią moterį tautinio atgimimo judėjime ir iškėlė jai uždavinius: bendruomenės švietimą, tautinės spaudos platinimą. XX a. pradžioje katalikams didesnę įtaką pradėjo daryti krikščioniškosios demokratijos idėjos, ypač enciklika „Rerum novarum“. Baimindamiesi individo krikščioniškų vertybių ir šeimos instituto dezintegracijos, katalikiškos spaudos bendradarbiai nepropagavo lyčių lygybės ir asmens laisvės idėjų. Tačiau, pasisakydami už moterų švietimą, profesijos įgijimą ir kultūrinį darbą, realiai formavo aktyvios bei savarankiškos moters sampratą. XIX a. pabaigoje liberaliojo diskurso dalyviai daugiau propagavo nacionalizmo principus nei klasikinio liberalizmo nuostatas.Jie moters socialinio vaidmens realizacijas subordinavo į šeimos sferą, t. y. keitė žmonos ir motinos vaidmenis. XX a. pradžioje liberaliajame diskurse iškelta individo laisvės ir lygybės kategorijų svarba. Pagrindinis to meto uždavinys – skatinti moterų pilietinę iniciatyvą, pabrėžiant lygiareikšmės visuomenės veikėjos vaidmens realizavimo būtinybę. Natūralu, kad tuo laikotarpiu pradėjo kilti lygių politinių teisių idėjos ir svarstomi klausimai dėl moterų politinės veiklos perspektyvų. Socialdemokratai pradėjo diskusijas moterų socialinio vaidmens klausimais tik XX a. pradžioje. Jie teigė, kad šie klausimai yra neatsiejami nuo socialistinės visuomenės vystymosi koncepcijos. Socialdemokratų nuomone, moterų darbininkių nelygybė yra integrali darbininkų klasės socialinio-ekonominio išnaudojimo dalis ir kvietė moteris kovoti kartu. Pabrėžiama, kad tik įgyvendinus socialistinę santvarką atsirastų lyčių lygybė šeimoje ir visuomenėje. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: 19 amžius; 20 amžius; Ideologinė doktrina; Lietuvių nacionalinis judėjimas; Moderni visuomenė; Moteris; Moterų padėtis; Moterų švietimas; Nacionalinis judėjimas; Socialinis vaidmuo; Viešasis diskursas; Ideological doctrine; Lithuania; Lithuanian National Movement; Modern Society; National mowement; Public discourse; Social role; The Situation of Women; The end of the 19th-the beginning of the 20 th; Women; Women Education.

ENThe article, on the basis primarily of periodic press publications, examines whether the participants in the various ideological discourses of the late 19th - early 20th century recognised women as equal participants in public life and how their attitudes influenced the development of the national movement and the spread of ideological doctrines. During the last decade of the 19th century, representatives of the Catholic Community were the first to begin speaking about the necessity of publicly active women in the national rebirth movement and claiming that the education of the Community and the dissemination of the national press were a womans job in the national movement. In the early 20th century Catholics began to be more strongly affected by the ideas of Christian democracy, especially by the encyclical Rerum Novarum. Fearing a disintegration of individual Christian values and of the family Institution, they did not promote the ideas of the equality of the sexes and personal freedom. But by speaking out for women's education, their acquiring of a profession, and their cultural work, they in actuality created a conception of active and independent women. The participants in the liberal discourse of the late 19th century employed the principles of nationalism more than those of classical liberalism.They subordinated the realisation of the social role of women to the sphere of the family, i.e., to the roles of wife and mother that they performed. The categories of individual freedom and equality became important in liberal discourse in the early 20th century. The task, raised at that time, to inspire the civil initiative of women affirmed the necessity for women to work with men in the public sphere as equals. It is logical that at this time the ideas of equal political rights began to be raised and the prospect of political activity of women started to be considered. The social role of women became the subject of public debates among the Social Democrats only in the early 20th century, and it was immediately affected very strongly by the conception of the development of a socialist society. The Social Democrats treated the inequality of women workers as an integral part of the socio-economic exploitation of the working class and sought to promote the role of female workers as fighters against the economic exploitation of the working class. In their view, only the creation of a socialist structure would allow the equality of the sexes to arise in both the family and the public sphere. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23912
Updated:
2018-12-17 12:37:01
Metrics:
Views: 94    Downloads: 41
Export: