Politika ir "politika"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politika ir "politika"
Alternative Title:
Politics and "Politics"
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2004, Nr. 2 (13), p. 5-10
Keywords:
LT
Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – panagrinėti dvi Lietuvos demokratinės raidos galimybes, kurias šiame tekste sąlygiškai ženklina politikos ir „politikos“ terminai. Terminu politika čia apibrėžiami atskaitingi bendruomenei atstovaujamosios politinės valdžios veiksmai, gerbiantys viešąją socialinę aplinką ir vietos bendruomenės savivaldos teisę. O terminas „politika“ įvardija valdymo modelį, kuris politinį veiksmą traktuoja kaip piramidinės, centralizuotos, hierarchinės valdžios struktūros konstravimą. Straipsnyje teigiama, kad vienas svarbiausių atskaitingos bendruomeninės politikos uždavinių – saugoti ir stiprinti konservatizmo, kuris suprantamas plačiąja prasme (kaip politikos, kultūros, ekonominės politikos, socialinio solidarumo veiksnių visuma), pradus. Konservatizmas, kuris traktuojamas tik kaip rutininė biurokratinio mąstymo logika, yra taktinis/realistinis politinės veiklos būdas. Tai „savaime suprantamas“ valdžios ir biurokratijos politinės praktikos įteisinimas. O konservatizmas, įvardijamas kaip kultūros istorijos praktika, yra strateginis požiūris. Strateginė nuostata – tai „radikalus“ politinio mąstymo ir veiksmo būdas, konceptualiai apibrėžiantis politinio veiksmo alternatyvas ir kviečiantis bendruomenę diskutuoti dėl geriausių jai sprendimo būdų (radikalių nusistovėjusios rutinos atžvilgiu), kurie gintų nuo centralizuotos politinės valdžios prievartos ir kultūros industrijos galių esminį kultūros istorijos paveldą, – tai, kas politikos sociologijoje vadinama artima aplinka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Politika; Demokratija; Pilietinė visuomenė; Politics; Democracy; Civil society.

ENThe purpose of this article is to examine two possibilities for Lithuania's democratic development, which in this text are conditionally marked by the terms politics and "politics". The term politics here defines actions by the political authorities accountable to the society it represents, who honour public social environment and the right of the local community to self-government. Whereas the term "politics" means a rule model that treats a political action as a construction of the pyramidal, centralized, and hierarchical authority structure. The article asserts that one of the most important tasks for an accountable community policy is to protect and strengthen the origins of conservatism, which is understood in its wider meaning. Conservatism, which is treated only as a concept of routine bureaucratic thought, is a means for tactical/realistic political activity. This is a "self-evident" legitimacy of the political practice of the authorities and the bureaucracy. Whereas conservatism defined as the culture history practice, is a strategic attitude. The strategic attitude is a means for "radical" political thinking and action, conceptually defining the alternatives of the political action and inviting the society to discuss the best solutions (in respect to the radical established routine) and that would protect from coercion from centralized political authorities and the cultural industry powers' essential cultural history heritage, something that in the political sociology is called close environment.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2595
Updated:
2018-12-17 11:20:13
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: