Tauta amžių kelyje : tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauta amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje : monografija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
635 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tauta žmogiškojoje sklaidoje — Anapus ir šiapus savęs — Šeimų šeima — Fundamentalus tautos fenomenas — Tauta ir liaudis: tapatumo sampratos — Tautiškumas vertybinėje plotmėje — Tauta ir tėvynė — Tautiškumas, nacionalizmas, patriotizmas — Tautiniai valstybės kontūrai — Tautinio idealo spektras: Nacionalizmas ir liberalizmas; Nacionalizmas ir konservatizmas; Nacionalizmas ir socializmas; Nacionalizmas grynąja forma; Ideologija ir geopolitika; Dešinė ar kairė?; Užduotis ir prasmė — Tautovalda: santvarka ir sambūvis — Fašizmo ir nacizmo akivaizdoje — Tauta pasaulio horizontuose — Internacionalizmas ir kosmopolitizmas — Egzistencinė sandūra — Tendencija ar projektas? — Savastis ir visuma — Globalaus pasaulio utopija — Naujoji pasaulinė santvarka — Europa - kosmopolitinės imperijos modelis? — Ketvirtojo Reicho perspektyva — Globalinio kaimo vizija — Globalizacija ar globalizmas? — Pasaulinė anarchija ar pasaulinė diktatūra? — Pasaulinio identiteto gairės — Iššūkis ir atsakas — Tauta ir žmonija laike ir erdvėje — Tautiškumas senajame pasaulyje — Sutemos ir prabudimas — Lietuviškosios tautininkystės kelias — Lietuviškojo tautiškumo drama — Tautinio sąjūdžio ištakos: nuo „Aušros“ iki „Vilties“ — Tautinio sąjūdžio raida: abipus sienos — Tautinio atgimimo kelias: laisvos valstybės perspektyva — Lietuvos atkūrimo peripetijos — Lietuvos valstybės konsolidacija — Politinių jėgų kristalizacija — Prieštaringa demokratijos branda — Lietuva tautininkų epochoje — Lietuvių laisvės kova: Rezistencija okupacijų kaitoje; Partizanų kovos era; Žodžiu ir dvasia; Atgimimas — Atgimusios valstybės kelias — Tautinio sąjūdžio raida atkurtoje Lietuvos valstybėje —Vietoje pabaigos: tautiškumas šiandienos Lietuvoje — Recenzijos — Priedai — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTMonografija skiriama ne tiktai specialiajam - tautotyrą studijuojančiam, - bet ir bendrajam Tautos samprata, jos vystymusi bei tautinės savimonės raida besidominčiam skaitytojui. Joje jaunas mąstytojas, naudodamasis istoriko ir politologo kvalifikacija bei publicisto patirtimi, stengiasi paskatinti visuomenę (ypač jaunimą) susivokti šiame globalėjančiame pasaulyje, kad iš mūsų sąmonės nebūtų ištrinta Tautos sąvoka ir esminiai tautiškosios savimonės bruožai. Viena svarbiausių knygos ypatybių - nuoseklus tautiškumo ryšių su kitomis idėjomis analizavimas, pradedant individu ir baigiant žmonija. Autorius įžvelgia, kad skirtingų pasaulėžiūrų žmonės ir jų grupės dažnai linksta laikyti savo poziciją "savaime suprantama" ir net nesistengia jos grįsti ar aiškinti jos privalumų bei trūkumų, suvokti tikslų ir sąlygų jiems įgyvendinti. Norą išsiaiškinti šiuos klausimus bei rasti į juos atsakymus ir žadina Marius Kundrotas savo knyga. Nors knyga parašyta originaliai, veržlia bei drąsia kalba, bet, kaip reta jaunam žmogui, joje dvelkia sisteminis mąstymas, nuoseklus minties plėtojimas, suprantamos apibendrinimų įžvalgos ir aiškios išvados. Originaliai pateikiama tautiškumo samprata per sąsajas su politinėmis partijomis ir ideologijomis. Pirmą kartą Lietuvos tautotyroje į pagrindinį tyrimo objektą - Tautą pažvelgiama ne tik plačiai grindžiant jos saitus su valstybe, jos piliečiais ar institucijomis, bet ir taip giliai analizuojant sąsajas su pagrindinėmis žmonijos vertybėmis: dora, morale, kultūra bei religija. Šis fundamentalus veikalas turėtų padėti mums sustoti ir susimąstyti: kas mes esame ir kur einame saviraiškos keliu.Reikšminiai žodžiai: Tauta; Tėvynė; Nacionalizmas; Internacionalizmas; Kosmopolitizmas; Globalizacija; Patriotizmas; Nation; Nationalism; Internationalism; Cosmopolitism; Homeland; Globalization; Patriotism; Liaudis; Tautiškumas; Tautinis judėjimas; Tautinis sąjūdis; Lietuvos valstybė; Tautinės minties raida; Tautos fenomenas; Tautiškumo bruožai; Lietuviškasis tautiškumas; The evolution of national mind; The phenomenon of nation; The features of nation; Lithuanian nationality.

ENThe monograph is designed for not only special – the one who studies ethnology - but also for the general reader who is interested in the concept of the Nation, its development and the development of national self-consciousness. There a young thinker, using the skills of historian and political scientist and experience of publicist, makes an attempt to encourage the society (especially young people) to orient itself in this globalized world that the concept of Nation and the essential features of national consciousness would not be deleted from our sense. One of the main features of the book is a coherent analysis of relationship of national identity with other ideas, starting with individual and ending with mankind. The author envisages that the people and groups of different world-views often tend to believe their position to be "natural itself" and even do not try to justify it or interpret its benefits and drawbacks, to understand the objectives and conditions for their implementation. Thus, Marius Kundrotas in his book stimulates the desire to clarify these questions and find answers to them. Although the book is written originally, in pushing and brave language, but, as it is rare to young man, it savors of systemic thinking, the development of coherent thought, understandable insights of summaries and clear conclusions. The concept of national identity through the links with political parties and ideologies is presented originally. For the first time in Lithuania's ethnology, the look at the main study object - the Nation is taken not only through an extensive justification of its links with the state, its citizens or institutions, but also through a deep analysis of the links with key human values: honesty, morality, culture and religion. This fundamental work should help us to stop and pore: who we are and where we go along the path of expression.

ISBN:
9789955204473
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20564
Updated:
2020-11-16 18:23:35
Metrics:
Views: 71
Export: