Vadyba : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadyba: vadovėlis
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2005.
Pages:
267 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠis „Vadybos“ vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, nes jis atitinka aukštųjų mokyklų studentams skirto vadybos kurso programą, tačiau juo sėkmingai gali naudotis savo žinias norintys atnaujinti ir pagilinti visi tie, kurie savo darbe susiduria su vadybos problemomis. Pagrindinė mokomoji medžiaga išdėstyta šešiuose vadovėlio skyriuose, suskirstytuose į poskyrius. Kiekviena vadovėlio dalis pradedama nurodant skyriaus struktūrą, uždavinius ir tikslus, kurie leis studijuojančiam operuoti vadybos sąvokomis, terminais ir teorijomis. Skyriaus pabaigoje pateikti reikšmingų žodžių ir sąvokų apibrėžimai bei kartojimo ir diskusijų klausimai. Pirmame skyriuje pateikta vadybos mokslo raidos istorija, vadybos esmė ir sąvokos. Antrame skyriuje nuosekliai ir glaustai pateikiamos valdymo teorijos, jų esminės nuostatos, tarpusavio ryšiai, išvardyti žymiausi to laiko mokslininkai. Trečias skyrius skirtas smulkiam ir išsamiam bendrųjų vadybos funkcijų aiškinimui. Vadovėlyje pateiktos keturios bendrosios vadybos funkcijos – planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė, išryškinta jų reikšmė, svarba ir vieta vadybos procese. Ketvirtas skyrius skirtas informacijos organizavimo problemoms, kuriame nagrinėjami informacijos kodavimo, identifikavimo, informacijos poreikių nustatymo, informacijos poreikio tenkinimo bei sąnaudų įvertinimo klausimai. Penktame skyriuje pateikta medžiaga apibūdina prognozavimo esmę, kiekybines ir kokybines šio proceso charakteristikas. Šeštas skyrius skirtas sprendimų priėmimo metodologijai. [Iš leidinio]

ENThe “Management” manual is intended for students of higher educational institutions, since it corresponds to the programme of the course of management for students of higher educational institutions, however it can also be successfully used by any person, who faces management related problems in his activities in order to update and deepen his knowledge. The main educational material is provided in the six chapters of the manual, which are broken down further into subsections. Each part of the manual is started by stating the structure, tasks and objectives of the chapter, which will provide the learner with the possibility to operate with the management related concepts, terms and theories. At the end of each chapter the definitions of key words and concepts and questions for repetition and discussions are provided. The first chapter provides the information on the history of development of the science of management, the essence of management and management concepts. The second chapter provides consistent and brief information on management theories, their essential provisions, interrelation and the most famous scholars of the period. The third chapter is dedicated to detailed explanation of the general functions of management. The manual presents the four general functions of management – planning, organization, leadership and control, highlights their significance, importance and place in the management process. The fourth chapter is dedicated to the information organization problems and examines the issues of coding, identification of information, identification and satisfaction of the needs for information and estimation of costs. The material, provided in the fifth chapter characterizes the essence of forecasting and the quality and quantity characteristics of the process. The sixth chapter is dedicated to the decision making methodology.

ISBN:
9955098600
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1132
Updated:
2017-11-08 16:56:40
Metrics:
Views: 565
Export: