Darbuotojų motyvavimo empirinis tyrimas Šiaulių miesto įmonių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų motyvavimo empirinis tyrimas Šiaulių miesto įmonių pavyzdžiu
Alternative Title:
Empirical research on employee motivation in Šiauliai companies
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų motyvavimas; įmonės; Employee motivation; Companies.
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTMotyvavimas svarbus tuo, kad juo galima skatinti tokį darbuotojų elgesį, kuris nulemtų aukštus įmonės pasiekimus. Tirti veiklos motyvaciją - vadinasi, analizuoti tas priežastis ir faktorius, kurie inicijuoja žmogaus aktyvumą, skatina užbaigti pradėtą veiklą. Šis empirinis tyrimas apibendrina Šiaulių miesto įmonių darbuotojų motyvavimo situaciją ir turi tiesioginės praktinės naudos verslo įmonėms. Empirinio tyrimo rezultatai parodo esamą Šiaulių miesto įmonių darbuotojų motyvavimo situaciją, kurią įmonės gali tobulinti. Tyrimo tikslas - ištirti darbuotojų motyvavimą Šiaulių miesto įmonių pavyzdžiu. Tyrimas atskleidė, kad labiausiai patenkinti darbu yra darbuotojai, turintys 5-10 m. darbo stažą. Mažiausiai patenkinti yra darbuotojai, turintys 10-15 m. darbo stažą. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą Šiaulių įmonėse yra nepakankamas, nes tik 9% darbuotojų dalyvauja šiame procese. Net 33,5% Šiaulių įmonių darbuotojų nedalyvauja priimant jokius sprendimus įmonėse. Organizacijos mikroklimatas veikia kaip motyvacinis veiksnys. Tyrimo duomenys rodo, jog 55% darbuotojų yra patenkinti gerais santykiais su kolektyvu. 38,5% darbuotojų teigia, kad visada jaučiasi esą kolektyvo (komandos) nariai. Tai yra pakankamai geras darbo motyvatorius. Darbuotojų komunikavimo procesas Šiaulių miesto įmonėse yra kritiškas. 36% respondentų teigia, jog yra šiek tiek informuojami apie pagrindinius įmonės tikslus, iš jų 12% nežino įmonės tikslų, 37,5% apklaustųjų nėra supažindinti su įmonės padėtimi rinkoje, 30,5% teigia, kad nežino, kaip įmonės produkciją vertina vartotojai. Tačiau 59% respondentų yra patenkinti galimybe išsakyti savo nuomonę.

ENMotivation is important in the way it is able to encourage such behaviour of employees, which results in significant achievements of a company. The study of motivation of activities is the analysis of the reasons and factors, initiating a person’s activeness and encouraging finishing of the started activities. The empirical study summarizes the situation of motivation of employees at the companies of Šiauliai and has direct practical benefit for business companies. The results of the study show the existing situation of motivation of employees at the companies of Šiauliai, which can be improved. The aim of the study is to examine the motivation of employees by taking the example of the companies of Šiauliai. The study revealed that the employees with the 5 – 10 years’ work record are most satisfied with their jobs and the employees with the 10 – 15 years’ work record are the least satisfied. Involvement of employees into the decision making process is insufficient, since only 9 per cent of employees participate in the process. Almost 33.5 per cent of employees do not participate in making of any decisions. The microclimate of the organization acts as a motivational factor. The results of the study show that 55 per cent of employees are satisfied with the good relations with the team, 38.5 per cent of employees state that they always feel as members of the team, which is a sufficiently good working motivator. The process of communication with the employees is critical. 36 per cent of respondents state that they are to a certain extent informed on the main goals of the company, 12 per cent do not know the goals, 37.5 per cent of respondents are not aware of the position of the company on the market, 30.5 per cent state that they do not know how the company’s products are viewed by consumers. However 59 per cent of respondents are satisfied with the possibility to express their opinion.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4800
Updated:
2018-12-17 11:46:41
Metrics:
Views: 115    Downloads: 27
Export: