Vertybių, kaip organizacijos kultūros elemento, poveikis viešbučių darbo veiksmingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių, kaip organizacijos kultūros elemento, poveikis viešbučių darbo veiksmingumui
Alternative Title:
Effect of values as a cultural element of the organization on hotel performance efficiency
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 176-186
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos vertybės - paveikus instrumentas, siekiant geriausio darbo rezultato. Tyrimo tikslas - išanalizuoti vertybių, kaip organizacijos kultūros elemento, poveikį darbo veiksmingumui. Straipsnyje išryškinamas vertybių vaidmuo organizacijos kultūroje, atskleidžiamas jų poveikis darbuotojų nuostatoms, elgsenai ir darbo veiksmingumui. Organizacijos kultūra siejama su vertybių sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, padedanti išsiskirti iš kitų organizacijų. Vertybės - organizacijos kultūros pagrindas. Jomis reglamentuojami santykiai, nurodoma, kaip reikia dirbti, į ką kreipti dėmesį, ko siekiama. Jos nustato kryptį žmonių veiklai, pasirinkimui; kuo daugiau organizacijos narių pripažįsta organizacijos vertybes ir normas bei jų laikosi, tuo stipresnis vienybės, identiteto jausmas. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog vertybes puoselėjančios organizacijos gali tikėtis didesnės sėkmės, kitaip tariant, vertybių paveikumas atsispindi veiklos rezultate. Apibendrinant tyrimo duomenis, ryškėja organizacijų kultūros "portreto" bruožai: nepakankamas dėmesys organizacijos kultūros karkasą sudarantiems elementams, mažas įsitraukimas ir distancija tarp asmens ir organizacijos vertybių. Organizacijos tikslai, vizija, kurių didelė dalis respondentų nė nežino, nėra stiprus stimulas. Todėl tyrime dalyvavusioms organizacijoms derėtų susitelkti dėmesį į kryptingą perspektyvinę organizacijos kultūros plėtros strategiją su aiškiomis vertybėmis ir taktiniais žingsniais, skleisti, įtvirtinti ir derinti organizacijos ir individo vertybes.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos kultūra; Viešbučiai; Darbo efektyvumas; Organization culture; Hotels; Performance efficiency.

ENOrganisational values are efficient instruments in seeking the best work results. The objective of the research is to analyse organisational values’, as an element of organisational culture, impact on work efficiency. The article highlights the role of organisational values in organisational culture; and discloses their impact on attitudes, behaviour, and efficiency of employees. Organisational culture is related to the system of values, comprehensible and acceptable to all members of organisation, which enables purposeful activity of organisation and distinguishing from the others. Values are the basis of organisational culture. They regulate relationship, and settle the way of working as well as the main objectives and targets. They set guidelines for the activities and choices of employees; there more organisational members accept and share organisational values, there stronger sense of identity and solidarity develops. Scientific studies confirm that organisations with strong organisational values may expect for greater success; in other words, the efficiency of organisational values is reflected corporate activity results. Generalized research results enable defining the main “features” of organisational culture: poor attention on basic elements of organisational culture as well as poor employee involvement and large distance between personal and organisational values. Organisational objectives and vision that are even unknown to large part of the respondents) are not strong stimuli. Thus, organisations, who participated in the research, should focus on purposeful development of organisation culture with clear values, and use tactical steps for the implementation and dissemination organisational values as well as their harmonisation with individual values of employees.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18690
Updated:
2018-12-17 12:18:21
Metrics:
Views: 78    Downloads: 19
Export: