Studentų kompiuterinis raštingumas: ribotų išteklių visuomenės edukacinis ir psichosocialinis kontekstas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kompiuterinis raštingumas: ribotų išteklių visuomenės edukacinis ir psichosocialinis kontekstas: disertacija
Alternative Title:
Computer Literacy of Students: the Public Educational and Psycho-Social Context of Limited Resources
Publication Data:
Šiauliai, 2002.
Pages:
139 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe žengti realūs moksliniai žingsniai išplečiant ir papildant egzistuojančius teorinius vaizdinius apie kompiuterinį raštingumą ir jį paveikiančius edukacinius ir psichosocialinius veiksnius. Empiriniais metodais sukaupti reikšmingi mokslo faktai apie studentų kompiuterinio raštingumo (teorinių žinių ir faktinių darbo su kompiuteriu gebėjimų) raišką, studentų kompiuterinį raštingumą veikiančius edukacinius, psichologinius ir socialinius veiksnius. Tyrimo metu identifikuoti ir apibūdinti faktiškai egzistuojantys studentų statistiniai tipai, susiklostantys pagal skirtingą kompiuterinio raštingumo ir kitų svarbių požymių (emocinio-motyvacinio santykio su kompiuteriu, lytiškumo stereotipų, mokymosi strategijų ir pan.) raišką. Disertacinio tyrimo teorinį pagrindą sudaro teorinės idėjos apie kompiuterinį raštingumą ir jo ugdymo edukacines prielaidas; šiuolaikinės psichologijos teorinės sampratos apie asmenybės kognityvines ir nekognityvines savybes kaip ugdymo prielaidą bei veiksnį; šiuolaikinių socialinių mokslų samprata apie socialinę makro- ir mikro- aplinką kaip ugdymo prielaidą bei veiksnį ir lytiškumo tyrimai (Gender Studies). Disertacinio tyrimo metodologinį pagrindą sudaro socialiniuose ir elgsenos moksluose (Social and Behaviorial Sciences) susiformavusi kiekybinio tyrimo samprata, konkrečiai – klasikinė testų teorija, ir modernios, socialiniams mokslams būdingos matematinio duomenų apdorojimo strategijos, grįstos daugiamate statistika. [Iš leidinio]

ENThe thesis makes real scientific steps in enlarging and supplementing the existing theoretical images regarding computer literacy and impacting educational and psycho-social factors. The empiric methods were used to accumulate significant scientific facts regarding computer literacy among students (theoretical knowledge and factual abilities to work on a computer) and educational, psychological, and social factors that impact on computer literacy. During a research, factually existing statistic types of students were characterized, organized according to different computer literacy and other important factors (emotional-motivational interaction with a computer, gender stereotypes, learning strategies, and etc.). The theoretical basis of the thesis is comprised of theoretical ideas regarding computer literacy and educational preconditions for its development; contemporary theoretical psychological concepts regarding cognitive and non-cognitive conceptions of a personality as a precondition and factor for; conception of contemporary social sciences regarding the social macro and micro environments as an educational precondition and factor as well as Gender Studies. The basis of the thesis research is comprised of a quantitative research conception that formed in Social and Behavioural Sciences, namely—the classical test theory and modern data processing strategies particular to social sciences that are based on statistics gathered over multiple years.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10697
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 42
Export: