Matematikos mokymo humanizavimas V-je pagrindinės mokyklos klasėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokymo humanizavimas V-je pagrindinės mokyklos klasėje: disertacija
Alternative Title:
The Humanisation of the Teaching of Mathematics in the 5th Grade of the Basic School
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
125 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo reforma remiasi ugdymo proceso humanizavimo nuostata, orientuojančią į žmogaus asmenybės ugdymą. Mokyklai keliamas uždavinys organizuoti ugdymo procesą, kurio centre yra ugdytinio asmenybė bei kuriami bendražmogiškomis vertybėmis pagrįsti humaniški santykiai. Disertaciniame darbe sprendžiama mokslinė problema: ar galima rasti matematikos mokymo humanizavimo galimybių, įgalinančių realizuoti humaniškumo principą, ir kaip teoriškai bei empiriškai tas galimybes pagrįsti. Nustatyta, jog galimybės humanizuoti matematikos mokymo(si) procesą išryškėja, kai mokydamiesi mokiniai susipažįsta su ugdymo turinyje esančiomis humaniškumo apraiškomis, kai sudaromos sąlygos aptarti tas vertybes bendradarbiaujant, aktyviai, savarankiškai ir kūrybingai veikiant, kai žadinami mokinių humaniški jausmai ir skiepijami humaniško elgesio įpročiai. Disertacinio darbo mokslinį naujumą ir teorinį reikšmingumą atskleidžia teoriškai pagrįstos matematikos mokymo(si) proceso V-oje klasėje humanizavimo galimybės, nustatyti jaunesniųjų paauglių humaniško elgesio ypatumai, suformuluotas humaniško elgesio stabilumo klasifikacijos kriterijus bei sukonstruotas matematikos mokymo humanizavimo teorinis modelis. Praktinį darbo reikšmingumą sudaro atskleisti mokinių humaniškų tarpusavio santykių ir santykių su mokytojais skatinimo būdai besimokant matematikos bei pateikti matematikos mokymo(si) proceso humanizavimo plėtotės orientyrai praktiniu aspektu. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian educational reform is based on the provision of humanisation of educational process, oriented towards the personal development of schoolchildren. The school faces the task of organising the educational process around the personalities of children and creating humane relations based on universal values. The dissertation addresses the following scientific problem: what are the possibilities of humanisation of teaching mathematics in order to implement the principle of humanism and what are the ways of theoretical and empirical validation of these possibilities. It was found that the possibilities for humanisation of the process of teaching (learning) mathematics open up when students are introduced to the humanist elements in the study materials and conditions for discussion on these values through cooperation and independent and creative activities are provided. The scientific novelty and the theoretical significance of the dissertation consists of the following: the theoretical exposition was given of the possibilities of humanisation of the process of teaching (learning) mathematics in the 5th grade; the characteristics of the humane behaviour of younger adolescents were determined; the criteria for the classification of the regularity of humane behaviour were formulated and a theoretical model for the humanisation of teaching of mathematics was constructed. The practical significance of the work consists in that it suggests the ways of encouraging humane relations between students and between teachers and students, and gives practical guidelines for the humanisation of the process of teaching (learning) mathematics.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10231
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 16
Export: