Preconditions of young learners’ humanistic education during physical education lessons

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions of young learners’ humanistic education during physical education lessons
Alternative Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo ugdymo kūno kultūros pamokose prielaidos
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr. 2 (81), p. 17-23
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Pedagoginėje praktikoje realizuojant mūsų parengtą jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo ugdymo(-si) kūno kultūros pamokose programą, kūno kultūros pamokose kuriant jautrumu, atvirumu, orumu ir atsakingumu pagrįstus jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpusavio santykius, susidarys palankios sąlygos vaikų humaniškumui ugdyti. Tikslas: teoriškai aptarti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo ugdymo prielaidas bei nustatyti vaikų ir mokytojų tarpusavio santykių kaitos tendencijas kūno kultūros pamokose. Metodai. Literatūros apžvalga ir anketinė apklausa. Rezultatai. Įgyvendinus jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo ugdymo(-si) kūno kultūros pamokose programą, vaikų elgesys tapo humaniškesnis, pagerėjo jų santykiai su klasės draugais ir mokytojais. Mūsų tyrimo rezultatai sutapo su kitų autorių gautaisiais – jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpusavio santykiuose ypač stinga jautrumo. Visgi mūsų tyrimo rezultatai E grupėje parodė, kad šio amžiaus vaikai jau gali suprasti dorovines sąvokas ir jomis grįsti savo elgesį. Eksperimentinė programa turėjo įtakos ne tik E grupės vaikų, bet ir jų mokytojų elgesiui, kuris tapo humaniškesnis.Aptarimas ir išvados. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams ugdantis humaniškoje, saugioje ir funkcionalioje aplinkoje, kurioje buvo puoselėjami nuoširdūs vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai, pasikeitė ugdytinių santykiai su klasės vaikais ir mokytojais humaniškumo linkme. Taigi galima daryti prielaidą, kad eksperimentinės programos taikymas pedagoginėje praktikoje pasiteisino. Tyrimo metu buvo nustatyti ir E grupės vaikų mokytojų, dalyvavusių ugdomajame eksperimente, elgesio pokyčiai su savo klasės auklėtiniais humaniškumo linkme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humaniškumo ugdymas; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų tarpusavio santykiai; Kūno kultūros pamoka; Humanistic education; Physical education lesson; Relationship among junior schoolchildren.

ENResearch background and hypothesis. Favourable conditions for children’s humanistic education will occur after the implementation of the programme of junior schoolchildren’s humanistic education in physical education lessons. Research aim was to analyze the background for junior schoolchildren’s humanistic education theoretically and to determine the tendencies of changes in the relationship between schoolchildren and teachers in physical education lessons. Research methods. Literature review and questionnaire survey. Research results. After the implementation of humanistic education program for junior schoolchildren in physical education lessons, their behavior became more humanistic, their relationship with classmates and teachers improved. Our findings coincided with those of the other authors. Junior schoolchildren’s relationship particularly lack sensitivity. The findings of Group E have shown that children of that age group can already understand moral concepts and base their behavior on them. The experimental program had an effect not only on the behavior of children in Group E, but also on their teachers’ behavior, which became more humanistic.Discussion and conclusions. Junior schoolchildren’s education in a humanistic, safe and functional environment which fosters sincere relationship changed the relationship between pupils and teachers, so it can be assumed that the experimental program has proved to be successful in pedagogical practice. The study shows the changes of behavior of Group E teachers who participated in the educational experiment. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29066
Updated:
2021-02-25 09:59:32
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: