Laisva valia grįsta asmeninių žinių integracija į organizacijos žinias : prielaidos kliūtims įveikti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisva valia grįsta asmeninių žinių integracija į organizacijos žinias: prielaidos kliūtims įveikti
Alternative Title:
Integration of personal knowledge based on free will towards knowledge of organization: assumptions to overcome obstacles
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2012, Nr. 9, p. 149-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bazė; Individualios žinios; Kolektyvinės žinios; Organizacijos žinių; Organizacijos žinių bazė; Žinios; Collective knowledge; Individual knowledge; Knowledge; Knowledge base in organization; Knowlege, individual knowledge, collective knowledge, knowledge base in organization.
Keywords:
LT
Bazė; Individualios žinios; Kolektyvinės žinios; Organizacijos žinių; Organizacijos žinių bazė; Žinios.
EN
Collective knowledge; Individual knowledge; Knowledge base in organization; Knowledge; Knowlege, individual knowledge, collective knowledge, knowledge base in organization.
Summary / Abstract:

LTIntegralus organizacijos žinių personalizavimas su organizacijos bei organizacinės kultūros pokyčiais gali optimizuoti individualių žinių integraciją į organizacijos žinių bazę. Kitas svarbus akcentas tenka Lietuvos visuomenėje nusistovėjusioms nuostatoms, priešiškam požiūriui į verslą, valstybę bei jų institutus - organizacijas. Vis dar gajūs stereotipai, kurie į verslą skatina žvelgti ne kaip į kolektyvinės gerovės šaltinį, o priešiškai, kaip į išnaudotoją. Žinoma, šį įvaizdį skatina ir nesąžiningos organizacijos, o socialiai atsakingos organizacijos institutas - daugiau simbolinis ir teoriniame lygmenyje, siaurai taikomas praktikoje. Valstybės, viešojo sektoriaus organizacijose dirbantys žmonės patiria įtampas, susijusias su visuomenės vertinimu bei asmeniniu nepasitikėjimu viešuoju sektoriumi. Nepasitikėjimas verslo struktūromis būdingas ne tik postsovietinėje visuomenėje. Komandinis darbas, dalijimasis informacija, orientavimasis į organizacijos tikslus - vis dar lieka teorija, kurios įgyvendinimui praktikoje pnešinasi kultūrinis kontekstas. Todėl laisva valia grįstas, savanoriškas individualių žinių dalijimasis su organizacija - itin opi problema. [Iš leidinio]

ENIntegral personalization of knowledge of organization with changes of organization and organizational culture can optimize integration of individual knowledge into the base of knowledge of organization. One more important emphasis is on the conceptions that are steady in Lithuanian society as well as on hostile attitude towards business, state and their institutes, i.e. organizations. Stereotypes are still vital that initiate to regard business not as the resource of collective wealth but - on the contrary - as an exploiter. Of course, this image stimulated by dishonest organizations and the institute of a socially responsible organization is more symbolic on theoretical level and hardly applied in practice. The people that work in state, public sectors experience stress that is related with assessment of society as well as personal mistrust in public sector. Mistrust in business structures is characteristic not only in post-soviet society. Teamwork, sharing of information, orientation towards the aims of organization still remain theoretic and cultural context opposes to their implementation in practice. Thus voluntary sharing of individual knowledge with organization, which is based on free will is a very tender problem. Subject of the research - personal and organizational knowledge. Aim of the research - to research the obstacles of integration of personal knowledge into organizational knowledge. Objectives of the research are as follows: (1) to discuss becoming of individual knowledge organizational obstacles; (2) to analyze presumptions so that to reach coherence when integrating individual knowledge into organizational. Methods of the research. The article has been worked out on the basis of the following methods: systemic analysis of scientific literature, general and logical analysis, synthesis, analogy, complex generalization and comparison. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69636
Updated:
2019-07-19 18:43:33
Metrics:
Views: 35    Downloads: 8
Export: