Kauno senoji knyga : raiška ir plėtotė 1843-1918 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843-1918 metais
Alternative Title:
Kaunas old book: its functioning and development in 1843-1918
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
EN
Book culture; Book Distribution; Book Publishing; Kaunas.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pirmąkart knygotyros aspektu nagrinėjama Kauno įvairiakalbės knygos kultūra (1843–1918), atsižvelgiant į istorinių sąlygų kaitą atskleidžiami jos funkcionavimo dėsningumai ir savitumai. Knyga paremta gausiais archyviniais šaltiniais. Įvade aptariama Kauno kaip gubernijos centro politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės sąlygos, nulėmę knygos raiškos, sklaidos ir plėtotės ypatumus. Pirmoje dalyje gilinamasi į miesto knygų leidybos, poligrafijos, prekybos, skleidimo bei vartojimo poreikių atsiradimo paskatas, veiklos rezultatus. Atskleistas ir apibendrintas įvairiakalbių knygų visetas. Analizuojamos spaustuvių ir litografijų tinklo susikūrimo sąlygos ir jų veikimo stimulai gubernijos centre. Pirmą kartą išsamiau nagrinėtos knygų platinimo sąlygos ir sklaidos formų įvairovė. Daug dėmesio skirta miesto stacionarios knygų prekybos tinklo plėtotės problematikai. Knygos socialinės ir kultūrinės komunikacijos intensyvumas atskleistas per valdinių, visuomeninių ir privačių bibliotekų veiklą. Antroje dalyje analizuojamas Kauno lietuviškos knygos vaidmuo XX a. pradžioje. Nagrinėjama lietuviškos spaudos leidybos atgimimo poreikiai, nusvėrę jos organizacinę struktūrą bei leidėjų religinę, socialinę ir kultūrinę orientaciją. Siekta įžvelgti lietuviškų knygų leidimo, platinimo ir paklausos tendencijas. Glaustai apibūdinta kaizerinė okupacija ir jos padariniai knygos kultūros raidai Pirmojo pasaulinio karo metais. Monografiją papildo platus šaltinių ir literatūros sąrašas bei rodyklės (asmenvardžių, bibliotekų, knygų prekybos įstaigų bei poligrafijos įmonių). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Books; Book Publishing; Book Distribution; Kaunas; Libraries; Book culture.

ENThe monograph analyses the multilingual book culture of Kaunas (1843–1918) from the book science approach. In the context of historical changes, it reveals patterns and features of that culture. The book is based on numerous archival sources. The introduction discusses how political, economic, social and cultural conditions of Kaunas as the centre of the Governorate determined trends of book expression, distribution and development. The first part speaks of stimuli of book publishing, polygraphy, trade, distribution and consumer requirements and performance results. It discloses and summarises all aspects of multilingual books. The preconditions and driving forces for publishing and lithography networks in the centre of the Governate are also analysed. Book distribution conditions and diversity of propagation methods are studied in-depth for the first time. The paper places special focus on the problems of developing a stable sales network for books. The social and cultural communication intensity of books is revealed through the activities of state, public and private libraries. The second part of the article analyses the role of the Lithuanian book in Kaunas in the early 20th c. It analyses the need for revival of Lithuanian publishing, taking into account its organisational structure and the religious, social and cultural orientation of publishers. The paper attempts to identify publication, distribution and demand trends in Lithuanian publishing. It briefly describes the German occupation during World War I and its consequences on the development of book culture. The monograph contains a long list of sources, references and indices (names, libraries, book sellers and polygraphy companies).

ISBN:
9955699329
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6801
Updated:
2013-04-28 16:29:43
Metrics:
Views: 29
Export: