XX amžiaus Lietuvos knyga : (1904-1990)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX amžiaus Lietuvos knyga: (1904-1990)
Publication Data:
Vilnius : Vanda Stonienė, 2000.
Pages:
142 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — XX a. pradžios tautinio atgimimo laikotarpio Lietuvos knyga (1904-1918) — Pirmojo pasaulinio karo metų knyga — Lietuvos respublikos knyga (1918-1940) — Lietuvos okupacijų periodo knyga (1940-1990) — Pirmosios sovietinės ir hitlerinės okupacijos metų knyga — Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga — Išvados — Bibliografinės nuorodos — Priedai. Dokumentų publikacijos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; P. Vileišis; Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, remiantis dabartine užsienio ir Lietuvos autorių knygos tyrinėjimo metodologija, kompleksiškai nagrinėjama XX a. Lietuvos knyga. Tyrinėjimas apima Lietuvos knygininkystės istorijai skirtinas spaudos gamybos sritis, knygos santykį su visuomene, politiniu krašto gyvenimu. Nagrinėjamasis laikotarpis Lietuvos knygos raidai reikšmingas tuo, kad, legalizavus spaudą, suaktyvėjusi knygų leidyba skatino leidybos ir gamybos sričių specializaciją, išskyrė ir įtvirtino leidėjo, knygos gamintojo-spaustuvininko ir knygos platintojo profesijas. Šio darbo chronologinės ribos – knygos raida pirmaisiais trimis XX a. Lietuvos istorijos tarpsniais: 1) XX a. pradžios tautinio atgimimo laikotarpio Lietuvos knyga (1904–1918); 2) Lietuvos Respublikos knyga (1918–1940); 3) Lietuvos okupacijų periodo knyga (1940–1990). Darbe per knygų leidybą nagrinėjamos 1904–1989 metų knygos ir visuomenės sąsajos, nušviečiami svarbiausi XX a. knygų leidybos istorijos bruožai, nustatytos knygos raidos etapų ypatybės, aptartos knygos funkcijos, nušviečiamas knygos poveikis visuomenės švietimui, kultūrai. Darbe „knygos“ terminu įvardijami neperiodiniai leidiniai – knygos ir brošiūros. Jame atsiribojama nuo aklųjų spaudos, vaizduojamojo meno leidinių, natų leidybos. Vaikų knyga aptariama tik bendrose statistinėse lentelėse, atskirai jos repertuaras neanalizuojamas. Tyrimą užbaigia 8 priedai – direktyvinių knygininkystės dokumentų publikacijos ir asmenvardžių rodyklė.Reikšminiai žodžiai: Glavlitas; Istorija, XX a.; Knygnešiai; Knygos istorija; Knygų leidyba ir platinimas/prekyba; Knygų platinimas; Leidyba; Leidėjai ir leidyba; Lietuvių spaudos draudimas; Lietuvos knyga; Lietuvos knygos istorija; P. Vileišis; Spauda; Tęstiniai leidiniai; XX a. Lietuvos knyga; Book distribution; Book publishing and distribution/marketing; Glavlit; History of the book; History, 20th century; Huanian book smugglers; Lithuania; Lithuanian book; Lithuanian books history; Lithuanian press ban; Press; Publishers and publishing; Publishing; Twentieth-century Lithuanian book.

ENBased on the current methodology of the research of foreign and Lithuanian authors’ books, the monograph takes a complex approach to explore the Lithuanian book of the 20th c. The research covers the areas of printing production attributed to the history Lithuanian book trade, the relationship of the book and society, and the political life of the country. The investigated period is significant for the development of the Lithuanian book, because having legalised printing, the intensified book publishing sector promoted the specialisation of publishing and production areas, identified and established the professions of a publisher, book producer-printer and book distributor. The chronology of the study covers the development of the book in the first three stages of the 20th Lithuanian history: 1) the Lithuanian book of the National Revival period at the beginning of the 20th c. (1904–1918); 2) the book of the Republic of Lithuania (1918–1940); 3) the book of the Lithuanian occupation period (1940–1990). The monograph analyses the links of the book and society of 1904–1989 through book publishing, reveals the key features of the 20th c. book publishing history, identifies the peculiarities of book development stages, discusses book functions, and reveals the impact of the book on education and culture of society. The study uses the term of the “book” for non-periodical publications: books and brochures. It does not touch upon the press of the blind, visual art publications and sheet music publishing. Children’s book is discussed only in general statistical tables, without analysing it separately. The research ends with 8 appendixes: publications of directive documents on book trade and the index of personal names.

ISBN:
9955425113
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8477
Updated:
2020-09-21 16:03:47
Metrics:
Views: 48
Export: