Jėzuitų ir Edukacinės komisijos mokyklos Kaune: sąveika ir perimamumas (XVIII a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jėzuitų ir Edukacinės komisijos mokyklos Kaune: sąveika ir perimamumas (XVIII a.)
Alternative Title:
School of Jesuits and the Educational Commission in Kaunas: interaction and continuity (18th c.)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 49-65
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Edukacinė komisija; Jėzuitai; Jėzuitų edukacinė sistema; Kauno istorija; Kauno jėzuitų kolegija; Lietuvos istorija.
EN
Histopry of Kaunas; History of Lithuania; Jesuits; Lithuania; The Educational Commission; The Kaunas Jesuit College; The educational system of Jesuits.
Summary / Abstract:

LTKauno kolegijoje buvo visos klasės pagal nustatytą jėzuitų mokymo programą. Pasikeitus požiūriui į tiksliuosius ir gamtos mokslus, XVIII amžiaus viduryje Kauno kolegijoje pradėta dėstyti matematika. Apie kitus gamtos mokslus, dėstytus Kauno kolegijoje, duomenų nėra. 1773 metais, panaikinus jėzuitų ordiną, buvo įkurta Edukacinė komisija, vykdžiusi švietimo reformą. 1782 metais patvirtintas Kauno mokyklos statusas – ji tapo paapygardinė mokykla. Kauno paapygardinėje mokykloje buvo mokomasi pagal naująją tipinę programą, kurioje dėl konservatyviųjų bajorų priešiškumo paliktos kelios jėzuitų pamėgtos disciplinos ir senasis mokymo organizavimas. Kauno mokykloje nepastebėta, kad būtų nesilaikoma Edukacinės komisijos nuostatų. Edukacinė komisija iš karto pakeisti jėzuitus mokytojais pasauliečiais nepajėgė. Pirmąjį dešimtmetį Kauno paapygardinėje mokykloje dirbo daugiau eksjėzuitų. Per dvidešimties metų laikotarpį Kauno mokykloje dėstė tik keturi mokytojai pasauliečiai. Likusieji priklausė dvasininkų luomui, iš kurių vienuolika buvo eksjėzuitai. Visi Kauno mokyklos mokytojai teigiamai vertinami, mokinių bei gyventojų gerbiami. Mokykloje mokėsi bajorų ir miestiečių vaikai, kurių ne tik luominė, bet ir materialinė padėtis skyrėsi. Palaipsninis mokinių skaičiaus didėjimas rodė kylantį mokyklos populiarumą ir stiprėjančią švietimo įtaką. Kauno paapygardinėje mokykloje buvo panaudojamas eksjėzuitų mokytojų patyrimas ir jėzuitų kolegijos materialinė bazė.

ENAll classes in Kaunas college were based on the Jesuits‘s curriculum. When approach to exact and natural sciences changed, mathematics has been started teaching in the middle of the 18th century. There is no data about other natural sciences that were taught in Kaunas college. In 1773, after the abolition of the Jesuit order, Educational Commission was established, which carried out education reform. In 1782 the status of Kaunas school was accredited – ir became the district school. Children in Kaunas district school were taught by typical new program, where due to conservative hostility of the nobility few favorite Jesuit disciplines and the old organization of teaching had been left. It was not perceived that provisions of Educational Commission had been out of compliance. Educational Commission could not immediately change Jesuits in laity teachers. In the first decade more ex Jesuits had worked in the Kaunas district school. During the 20-year period only four laity teachers had taught in Kaunas school. The rest belonged to the clergy, eleven of which were ex Jesuits. All teachers of Kaunas school were appreciated, respected by students and residents. The children of the nobility and town-dwellers had learned in school, whose not only their class, but also material situation differed. A gradual increase in number of students showed a rising popularity of school and increasing impact of education. The ex Jesuit teachers’ experience and the material base of Jesuit College had been used in Kaunas district school.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38994
Updated:
2018-12-17 11:05:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: