Apie netobulumą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie netobulumą
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2004.
Pages:
109 p
Series:
Idėjos
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė / Saulius Žukas — Apie netobulumą / A. J. Greimas — Visa, kas regima, yra netobula — Lūžis — Apakimas — Guizzo — Jazminų kvapas — Tamsos spalva — Ranka skruostas — Ištrūkimai — Juslumo imanencija — Išstumtoji estetika — Netikėtumo laukimas — Norėti pasakyti nepasakoma — Nuo darnios teorijos prie netobulos literatūros / Gerard Bucher.
Keywords:
LT
Algirdas Julius Greimas; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LTAlgirdo Juliaus Greimo knygoje „Apie netobulumą“ labai kondensuotai, esė forma nagrinėjami semiotikai svarbiausi reikšmės susidarymo, jos funkcionavimo klausimai. Greimas pateikia kelių literatūros kūrinių interpretacijas, aptaria vizualinę semiotiką, kalba apie kasdienybės estetiką. Šioje trumpoje knygoje Greimas apibendrina ankstesnius tyrinėjimus ir numato ateities semiotikos gaires, ypač pabrėždamas juslinės patirties, jausmų pasaulio ir kasdieninio gyvenimo semiotinio aprašymo galimybes. Veikalą sudaro dvi pagrindinės dalys: „Lūžis" ir „Ištrūkimai“. Pirmojoje pateikiama tai, ką galima pavadinti penketu pavyzdinių interpretacijų, antrojoje – keletas hipotezių apie prasmės sunykimą mūsų laikais ir apie galimybes ją atgaivinti. Iš cituojamų fragmentų, tarp kurių įsiterpia komentarai, susipažįstama su penkiais moderniųjų ar dabartinių rašytojų mikropasakojimais, nubrėžiančiais bendrą problematiką. Juose iš esmės kalbama apie išgyventą kūrybinę estezę. Nesivaikant „aukštesnių“ teorinių tikslų, jų interpretacija stengiamasi atskleisti literatūrinio įvykio paslaptį, kiekvienąsyk vieninteliu ir tinkamiausiu būdu atkurti, atgaivinti jo kūrybinį integralumą. Pirmą kartą lietuviškai ši knyga buvo išspausdinta 1991 m. Greimo darbų rinktinėje „lš arti ir iš toli“. Ji buvo verčiama bendraujant su autoriumi, taigi jos vertimą galima būtų laikyti autorizuotu. Lietuviškasis šios knygos leidimas turi autoriaus komentarus, kurie paaiškina dalį kultūrinių užuominų. Knygą palydi Gerardo Bucherio straipsnis, kuriame Greimo esė aiškinama remiantis kitais teoriniais autoriaus veikalais.Reikšminiai žodžiai: A.J. Greimas; Fenomenologija; Juslinis suvokimas; Objektas; Reikšmės funkcionavimas; Reikšmės susidarymas tekste; Semiotika; Subjektas; A.J. Greimas; Functioning of the meaning; Generation of meaning in the text; Object; Phenomenology; Semiotics; Sensory perception; Subject.

ENIn the book “Apie netobulumą” by Algirdas Greimas the most important semiotic problems about the formation of meaning, its functionality are approached very concentrated, in the form of essay. Greimas suggests a few interpretations of the works of literature, discusses visual semiotics, talks about the aesthetics of everyday life. In this brief book Greimas concludes earlier researches and anticipates the guidelines of the future semiotics by emphasizing sensory experience, the world of senses and the semiotic description of everyday life possibilities. The book consists of two main parts: “Lūžis” and “Ištrūkimai”. The first part presents five examples of interpretations, the second part – a few hypothesis about the demolition of the meaning nowadays and the opportunities to restore it. In the cited fragments, which are interrupted by comments, there are five short modern and contemporary authors’ stories, which introduce the reader to common problems. They are mainly taking about the experienced creative aisthesis. Not aiming theoretically high, the attempt is to reveal the secret of literary events, by every time recreating, restoring its artistic integrity in only and the appropriate way. For the first time this book was published in 1991 Greimas’ work collection “Iš arti ir iš toli”. It was translated while communicating with the author, thus its translation can be considered authorised. Lithuanian translation of this book has author’s comments, which explain a part of cultural hints. The book includes Gerard Bucher’s article, which explains Greimas’ essay referring to other theoretical works of the author.

ISBN:
9955000643
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47303
Updated:
2020-05-22 19:46:55
Metrics:
Views: 212
Export: