Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimas tiriant tėvų–vartotojų poreikius : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimas tiriant tėvų–vartotojų poreikius: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2010.
Pages:
176 p + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Notes:
Dr. disert. (social. m.) – Šiaulių universitwetas, 2010. Disertacija rengta 2006-2010 m. Šiaulių universitete. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modeling of quality management of pre-school education based on parents-consumers' needs iai : Lucilijus, 2010 56 p
Summary / Abstract:

LTIkimokyklinis ugdymas Lietuvoje įteisintas kaip specifinė, savarankiška švietimo sistemos dalis, integruojanti šeimos ir vaikų ikimokyklinės įstaigos ugdymą humanistine kryptimi. Ikimokyklinis ugdymas padeda vaikui kryptingai ugdytis, o šeimai sėkmingai derinti darbo ir šeimos pareigas, todėl labai svarbu, kad šeima žinotų, kokios galimybės bei kokios kokybės paslaugos yra teikiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Disertaciniame darbe siekta ištirti tėvų, kaip paslaugų vartotojų, poreikius ir nustatyti ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimo galimybes. Vadovaujantis į kokybę grindžiančiomis koncepcijomis, kokybės valdymo samprata bei bendraisiais kokybės vadybos principais, disertaciniame darbe teoriškai pagrįsta ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės samprata bei vadovaujantis į vartotojų poreikius orientuota vartotojų elgsenos metodologija, identifikuota teikiamų paslaugų kokybė tėvų požiūriu. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai, nustatant ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės politikos pagrindus. Taikant tikslingai pasirinktus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus parengta ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės tyrimo strategija. Suformuluoti tyrimo metodologiniai parametrai, parengtas empiriniais duomenimis grįstas ikimokyklinėse įstaigose ugdymo kokybės valdymo bei tėvų, kaip paslaugų vartotojų, poreikių nustatymo turinys, pobūdis, suformuluotos išvados, rekomendacijos.

ENThe pre-school education in Lithuania is legitimated as a specific and independent part of education system which by means of humanistic movement integrates the education of family and children’s pre-school institution. The pre-school education helps a child to self-educate purposefully and a family is successfully able to harmonize work and family responsibilities, thus it is very important for a family to know what possibilities and what quality services are provided in the pre-school education institutions. In the doctoral dissertation, it was strived to investigate the needs of parents as consumers and to establish the possibilities of the modeling of quality management of pre-school education. In the present doctoral dissertation, following the viewpoints to the conceptions grounding the quality, the conception of quality management and the general principles of quality management, the conception of service quality of pre-school education are theoretically substantiated as well as following the methodology of consumers’ behavior that is aimed at consumers’ needs the quality of services in accordance to parents’ views is identified. The documents regulating the pre-school education in Lithuanian Republic were analyzed in order to ascertain the political fundamentals of service quality of pre-school education. While purposefully applying the chosen quantitative and qualitative research methods, the strategy of service quality of pre-school education has been prepared. The methodological parameters of the research have been formulated, the content of education quality management of pre-school institutions as well as parents’ as service consumers and their needs have been prepared that was substantiated by means of empirical data.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27655
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 57
Export: