Teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka
Alternative Title:
Court's executive documents delivery order
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 2 (104), p. 39-47
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka. Įžangoje aptariama teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos reikšmė vykdymo procesui. Antstolis vykdydamas teismo sprendimą vadovaujasi vykdomuoju dokumentu. Todėl pažeidus vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarką gali būti esmingai pažeistos vykdymo proceso šalių teisės. Straipsnis suskirstytas į keturias dalis. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos vykdomųjų raštų išdavimo sąlygos. Nurodoma, kad sprendimas turi būti vykdytinas. Kita sąlyga – sprendimas turi būti įsiteisėjęs. Ši sąlyga netaikoma skubiai vykdytiniems teismo sprendimams. Kita vykdomojo rašto išdavimo sąlyga – išieškotojo rašytinis pareiškimas teismui išduoti vykdomąjį raštą. Ši sąlyga taip pat nėra absoliuti. Tais atvejais, kai konfiskuojamas turtas arba kai išieškoma pinigų sumos į valstybės biudžetą, nusikalstama veika padaryta žala, išlaikymas, žalos, padarytos suluošinus ar kitaip sužalojus sveikatą, atlyginimas, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, teismas vykdomąjį raštą išduoda išieškotojui ir be jo prašymo. Antrojoje dalyje aptariamas vykdomųjų raštų išdavimo terminas. Paprastai vykdomieji raštai išduodami sprendimui įsiteisėjus. Tokiais atvejais vykdomojo rašto išdavimo termino įstatymai nenustato.Vykdomieji raštai pagal skubiai vykdytinus sprendimus turi būti išduoti nedelsiant. Tam tikrų probleminių klausimų kyla išduodant vykdomąjį raštą pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Taikos sutartyje paprastai susitariama dėl tam tikrų sąlygų, kurias įvykdžius arba kurioms atsiradus taikos sutarties šalys arba viena šalis turi atlikti tam tikrus veiksmus arba nuo jų susilaikyti. Todėl išduodant vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintas taikos sutartis svarbu nustatyti, ar atsirado sutartyje susitartos aplinkybės, leidžiančios priverstinai vykdyti taikos sutartį.Nuosprendžiu paskirtą baudą nuteistas asmuo turi sumokėti gera valia per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos arba per kitą teismo nustatytą laikotarpį, todėl vykdomasis raštas dėl priverstinio baudos išieškojimo gali būti išduotas tik praėjus šiam laikotarpiui. Trečiojoje dalyje nagrinėjami kiti reikalavimai, keliami vykdomųjų dokumentų išdavimui. Nagrinėjant pirmosios instancijos teismo teises išduodant vykdomuosius raštus nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomuosius raštus ne tik pagal savo priimtus, bet ir pagal apeliacinės instancijos arba kasacinio teismo toje byloje priimtus sprendimus. Kai kurių kategorijų vykdomosiose bylose teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytų duomenų neužtenka sprendimui įvykdyti. Straipsnyje nagrinėjama, kokie dokumentai tokiais atvejais turi būti pridedami prie vykdomojo rašto. Nagrinėjant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties termino praleidimo reikšmę išduodant vykdomojo rašto dublikatą nurodoma, kad senaties termino pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti praleidimas nėra besąlyginė kliūtis tokį vykdomąjį dokumentą vykdyti, todėl netrukdo išduoti vykdomojo rašto dublikatą. Ketvirtojoje straipsnio dalyje nagrinėjami kitų teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos ypatumai. Be vykdomųjų raštų, kaip vykdomuosius dokumentus teismas išduoda teismo įsakymus, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismo nuosprendžius, kuriais paskirtos juridinio asmens veiklos apribojimo ar juridinio asmens likvidavimo bausmės. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Vykdomieji dokumentai; Vykdymo procesas; Civil procedure; Enforcement process; Executive document; Executive documents; Performance procedure.

ENArticle analysis court’s executive performance documents delivery order. The meaning of court’s executive performance documents delivery order is discussed in the preface. The bailiff, performing court’s decision follows the performance document. If the executive documents delivery order is violated so the rights of procedure parties can be trespassed. The article is divided into four parts. In the first part are discussed executive writ delivery conditions.[...] In the second part of the work is discussed the term of executive writs delivery.[...] Other demands raised for the delivery of executive documents are analyzed in the third part. [...] Other court’s executive documents delivery order’s singularities are discussed in the fourth part of the article. Without executive writs as executive documents court delivers also courts dictate, rules for removal of provisional protection measures; courts judgments by which are set legal person’s activity limitation and liquidation penalties. Also pointed that it is replaceable CPK 346 article’s 6 parts regulation and by court’s dictate implementing provisional protection measures the court dictate should be send to the creditor which should appeal to bailiff for the implementation of courts dictate. The court’s judgment as an executive document could not be applied by delivery order, terms and conditions fixed in the CPK 646 article and should be guided BVK set regulation and general law principles. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40870
Updated:
2018-12-17 12:23:59
Metrics:
Views: 72    Downloads: 10
Export: