Ginčai dėl turto realizavimo vykdymo procese aktų pripažinimo negaliojančiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ginčai dėl turto realizavimo vykdymo procese aktų pripažinimo negaliojančiais
Alternative Title:
Litigations for the property realization in the enforcement proceeding acts annulment
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 12 (102), p. 37-44
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos teisinio reglamentavimo problemos, sprendžiant ginčus dėl turto realizavimo vykdymo procese aktų pripažinimo negaliojančiais. Vykdymo proceso esmė -- surasti skolininko turtą, jį areštuoti, realizuoti ir, gavus pinigus, atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Todėl skolininko turto realizavimas -- vienas iš pagrindinių vykdymo proceso etapų, turinčių didelės įtakos, kad visas vykdymo procesas būtų sėkmingas. Tačiau neretai pasitaiko, kad, realizuojant turtą, pažeidžiamos vykdymo proceso šalių arba trečiųjų asmenų teisės. Nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus, kyla problema, siekiant nustatyti pažeistų teisių gynimo būdus. Straipsnio autorius nurodo, kad pažeistas teises galima ginti dviem būdais: paduodant skundą dėl antstolio veiksmų ir pareiškiant ieškinį dėl turto realizavimo akto pripažinimo negaliojančiu. Straipsnyje analizuojama turto realizavimo vykdymo procese akto tvirtinimo procesinė tvarka ir reikšmė, nuosavybės teisės į vykdymo procese realizuotą turtą atsiradimo momentas, įstatymuose įtvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindai bei teisminėje praktikoje kylančios problemos, nagrinėjant šios kategorijos civilines bylas. Daugiau dėmesio skiriama procesiniams turto realizavimo vykdymo procese aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindams. Nagrinėjama turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo problema, kylanti pripažinus turto realizavimo vykdymo procese aktą negaliojančiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Vykdymo procesas; Civile procedure; Enforcement procedure.

ENThe article analyzes legal regulation problems solving litigations for the property realization in enforcement proceedings acts annulment. The purporse of enforcement proceeding -- to find debtors property, arrest it, realize and on receipt of money to give an account to debtors creditors. That is why debtors property realization --one of general stages in enforcement proceeding which substantially influence the success of the whole proceeding. But often happens that in realization of property are violated enforcement proceeding's parties or third parties rights. In discussion of such character litigations occurs problem with the evaluation of violated rights defense methods. The author of the article notes that the violated rights can be defended in two ways: giving complaint for bailiffs actions and by giving claim for the property realization act annulment. Article discusses property realization in enforcement proceeding act's enactments procedural order and import, the arise moment of property rights to realized property in the enforcement proceeding, the basics of auction acts annulment established in laws and raised problems of such matter civil cases in court practice. More attention paid to basics of procedural property realization in enforcement proceeding act's annulment. Procedural violated rights defense is possible in two ways: giving complaint for bailiffs actions and by giving claim for the property realization act annulment. On the first case, violated rights can be defended until the property vendee purchases ownership rights to the property that is to say by specific proceeding order. After that violated rights can be defended only by litigation proceeding order by contesting the new owners ownership right to the purchased estate. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18274
Updated:
2018-12-17 12:05:35
Metrics:
Views: 49    Downloads: 8
Export: