Problems of forced execution of resolution to impose fine in the republic of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of forced execution of resolution to impose fine in the republic of Lithuania
Alternative Title:
Administracinių baudų priverstinio išieškojimo Lietuvoje problemos
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2010, 4, p. 202-215
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTTeisinė valstybė neatsiejama nuo teisinės tvarkos laikymosi užtikrinimo valstybėje. Demokratinėje teisinėje valstybėje įstatymų leidėjas turi teisę, o kartu ir pareigą įstatymais įtvirtinti tam tikrų veikų, kuriomis daroma žala asmenų, visuomenės ar valstybės interesams arba kyla grėsmė tokios žalos atsiradimui ateityje, draudimus. Siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visuomet yra tikslinga atitinkamas veikas kriminalizuoti ir pripažinti nusikaltimais bei taikyti už jas kriminalines bausmes. Tam tikrų teisės pažeidimų darymas gali būti užkardytas kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu priemonėmis, taip pat ir administracinėmis sankcijomis. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Valstybės prievartos taikymo mechanizmas yra būtinas teisinės tvarkos palaikymui valstybėje. Pasak R. Zippelius teisiniai paliepimai yra ginami visuomenės, centralizuotai nustatant ir taikant prievartos priemones -17 Administracinių teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų pavojingumas yra skirtingas, skiriasi ir patraukimo administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn padariniai. Skirtingus teisinius padarinius sukelia ir bausmių bei administracinių sankcijų nevykdymas. Todėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje.[...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinė atsakomybė; Bauda; Nutarimas skirti baudą; Vykdymo procesas; Administrative responsibility; Enforcement procedure; Fine; Resolution to impose a fine.

ENLegal state is coherent with legal order observance security in the state. While seeking to prevent illegal acts not always is purposeful to criminalize some actions and recognize it as crimes and impose criminal sanctions. Commitment of some law violations can be prevented with different measures, unrelated with imposition of criminal sanctions, also with administrative sanctions. The insecurity of administrative law violations and criminal actions is different, differs consequences of subjection to administrative and criminal responsibility. Different legal consequences are caused by penalties and administrative sanctions noncompliance. For this reason the legal position of person who is subjected to administrative responsibility cannot be worse for person, who is convicted in criminal case. Administrative penalty is the measure of responsibility which is imposed for administrative law violation committed person's punishment and seeking to educate that they would follow legal acts, would respect common life rules; also for the prevention of further violations. Very important preventive and educative function of administrative responsibility imposed to minors. Considering to social, psychological peculiarities of minor personality there is limited number of administrative violations for which 14-16 years aged minors can be subjected to administrative responsibility and set general administrative responsibilities peculiarities (limitation of penalties imposed to a child, kinds of penalties and their amount).This article analysis forced administrative fine's recovery problems, related with fine's recovery from minor administrative violators and administrative fine forced execution limits application; also discussed legal importance of prompt's to execute resolution for administrative fine's imposition in goodwill. Forced administrative fines recovery process begins with the transmission of administrative fine recovery resolution to bailiff and his acceptance to execute it. The requirements for administrative fine imposition resolution's content and form, resolutions adoption and general administrative fine imposition resolution's executions order are regulated by ATPK. But resolution to impose an administrative fine (executive document) is implemented by force according to the IV chapter rules of the Civil Code of the Republic of Lithuania (further in text CPK). Persons subjected to administrative responsibility can apply procedural and other guarantees fixed in ATPK, CPK and other legal acts. So this article analyses questions which arise in practice while implementing ATPK and CPK provisions in solving legal regulating gaps filling questions. [text from author]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29520
Updated:
2018-12-17 12:51:52
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: