Antstolio procesinių veiksmų apskundimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antstolio procesinių veiksmų apskundimas
Alternative Title:
Complaint of the procedural actions of bailiff
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 1 (91), p. 21-27
Keywords:
LT
Vykdymo procesas.
EN
Execution process.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama antstolio veiksmų apskundimo procesinė tvarka. Tai vienas iš pagrindinių asmenų vykdymo procese pažeistų teisių gynimo būdų. Skundų padavimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso [1] (toliau - CPK) 510-513 straipsniuose. Neišsamus teisinis reglamentavimas teisminėje praktikoje kelia nemažai problemų. Straipsnyje autoriai nagrinėja skundo dėl antstolių veiksmų subjektus, apskundimo objektus. CPK nenustato subjektų, kurie gali paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. Skundo objektu gali būti tik antstolio, antstolio padėjėjo arba antstolio atstovo atlikti procesiniai veiksmai. Skundas gali būti paduodamas tik dėl antstolio atliekamų procesinių veiksmų arba atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. Autoriai, remdamiesi teismine praktika, daro išvadą, kad skundžiamas gali būti bet kokia forma atliktas antstolio procesinis veiksmas. CPK nustato, kad gali būti skundžiamas atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Atsisakymas atlikti procesinius veiksmus turėtų būti suprantamas ne kaip neveikimas, o kaip aktyvus veiksmas. Nelabai aiškus skundų dėl antstolio veiksmų teismingumo, skundo padavimo termino reglamentavimas apsunkina pažeistų teisių gynybą. Autoriai nagrinėja CPK, Sprendimų vykdymo instrukciją bei teisminę praktiką, reglamentuojančius teritorinį teismingumą. Straipsnyje daroma išvada, kad pagal rūšinio teismingumo principus bylos dėl antstolio veiksmų apskundimo priskirtinos bendrosios kompetencijos teismams. Praktikoje kyla problema, kaip nustatyti momentą, iki kurio gali būti paduotas skundas dėl antstolio veiksmų. Vertindami teisinį reglamentavimą ir teisminę praktiką autoriai daro išvadą, kad skundas gali būti paduotas iki vykdymo veiksmų užbaigimo. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the procedures of appealing against the actions of a bailiff. It is one of the main means of protecting personal rights in a process of execution. The procedures of entering a complaint are regulated by the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania [1] (hereunder - CCP), Articles 510-513. Insufficient legal regulation causes a lot of problems in judicial practice. The authors of the article analyses the subjects of bailiff’s actions, and objects of appeal. CCP does not specify the subjects who have the right to appeal against bailiff's actions. The objects of appeal may only be the actions made by the bailiff, his/her assistant or a representative of the bailiff. The complaint may be entered only with respect to the procedural actions performed or refusal to perform a certain procedural action. On the basis of judicial practice, the authors of the article make a conclusion that any action performed by a bailiff may be appealed against. CCP provides for appealing against a refusal to perform certain procedural actions. A refusal to perform a procedural action should be understood not as inaction but as an active action. Unclear regulation as regards jurisdiction of bailiff’s actions and term for entering a complaint aggravate the protection of the rights infringed. In their work, the authors analyze CCP, Instruction on Execution of Judgments, and the judicial practice regulating territorial jurisdiction. There is a conclusion made in the article that according to the principles of specific jurisdiction, the cases with respect of appealing against the actions performed by a bailiff are to be attributed to the courts of general competence. In practice, there is a problem of defining a limit up to which an appeal can be made against the actions performed by a bailiff. While assessing the legal regulations and judicial practice, authors make a conclusion that the appeal can be made before the completion of the actions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16444
Updated:
2018-12-17 12:01:43
Metrics:
Views: 33    Downloads: 9
Export: