Ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai
Alternative Title:
Enforcement orders issued by other institutions than courts
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 7 (109), p. 47-55
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų samprata, apžvelgiami ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai, nagrinėjama jų išdavimo tvarka, jų reikšmė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) vykdymo procesui. Straipsnis suskirstytas į penkias dalis. Pirmojoje dalyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų samprata ir teisinė reikšmė. Civilinio proceso įstatymai nustato civilinių bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų dėl užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo tvarką (CPK 1 str.). Todėl CPK visų pirma nustato teismo sprendimų vykdymo tvarką. Kitų institucijų ir pareigūnų sprendimai vykdomi CPK nustatyta tvarka, tačiau CPK nereglamentuoja jų sprendimų priėmimo, įsiteisėjimo, vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarkos ir kt. Esminis teismo ir ne teismo išduodamų vykdomųjų dokumentų skirtumas yra ir tas, kad teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ar nutarčių pagrįstumas gali būti tikrinamas CPK nustatyta apeliacine ar kasacine tvarka. Todėl vykdomieji raštai negali būti ginčijami teismine tvarka. Tačiau jeigu vykdomasis dokumentas išduotas ne teismo, kai kuriais atvejais ginčo objektu gali būti pats vykdomasis dokumentas. Antrojoje dalyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų, remiantis institucijų ir pareigūnų nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylose, kurie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 312 straipsnio nutarimu skirti baudą vykdo antstolis ATPK ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Todėl baudos išieškojimo vykdomasis dokumentas yra institucijos ar pareigūno nutarimas skirti baudą. Trečiojoje dalyje nagrinėjama vykdomojo dokumento darbo ginčų komisijos sprendimo vykdymo išdavimo tvarka. Darbo ginčų komisijos sprendimas įrašomas į darbo ginčų komisijos protokolą. Todėl vykdomasis dokumentas yra darbo ginčų komisijos sprendimo posėdžio protokolo nuorašas. Ketvirtojoje dalyje nagrinėjami vykdomieji įrašai, remiantis notaro užprotestuotais arba neprotestuotinais vekseliais ar čekiais, kaip vykdomieji dokumentai. Penktojoje dalyje nagrinėjami notarų išduodami Europos vykdomieji raštai kaip vykdomieji dokumentai. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą sukuriančiu neginčytinų reikalavimų Europos vykdomuoju raštu (EB) Nr. 805/2004 sukuriama sistema. Ja vadovaujantis notaro patvirtinti autentiški dokumentai gali laisvai cirkuliuoti visose valstybėse narėse, nustatant tik minimalius reikalavimus. Vadovaujantis šiais reikalavimais iki pripažinimo ir vykdymo nebūtina atlikti jokių tarpinių procedūrų valstybėje narėje, kurioje turi būti vykdomas toks sprendimas.…. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vykdymo procesas; Enforcement of judgments.

ENThe article analyses the notion of enforcement orders, reviews the enforcement orders issued by other institutions than courts, and discusses the proceedings of their issue, their importance in the civil procedure. The article is divided into four parts. In the first part analyses the notion of enforcement orders and its legal significance. The Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania ("CCP", Art. 1) determines the order of hearing of civil cases, decision making and their enforcement, application for recognition and enforcement of foreign court judgments and arbitration awards. The decisions of other institutions and officials are implemented by an order established by CCP, but CCP does not regulate their decision making, entry into force, the procedure of issue of enforcement orders etc. The main difference between the documents issued by courts and other institutions is that the legitimacy of the court decisions, judgments, rulings and decrees can be monitored by the appeal and cassation procedure established by the CCP. For this reason the courts cannot consider the validity of the enforcement orders of other institutions. But if the enforcement order is issued by a different institution than court, in some cases the focus of the dispute can be this document itself. The second part of the article discusses the procedure of issuance of enforcement orders by institutions and officials other than courts and the claims for their enforcement in the cases of administrative legal violation as far as they are related to monetary claims.According to Article 312 of the Code of Administrative Legal Violations the decision to impose a fine is enforced by bailiffs by an order provided for in the Code of Administrative Legal Violations and other laws of the Republic of Lithuania. That is why the enforcement order for fine recovery is the decision of institution or an official to impose a fine. The third part discusses the procedure of issuance of the enforcement order to enforce the decisions of the Industrial disputes commission. The decision of the Industrial disputes commission is documented as a protocol of the Industrial disputes commission. In this case, the enforcement order is the transcript of the protocol of the Industrial disputes commission. The forth part analysis enforcement registers of negotiable or non negotiable bills of exchange or cheques as executive documents by notaries. The fifth part of the article discusses the European enforcement orders issued by notaries. The European Parliament and Council regulation No. 805/2004 establishes a European enforcement order for uncontested claims. It has created a system pursuant to which the confirmed authentic documents can freely circulate in all member states, and has set only minimum requirements according to which it is not necessary to undergo any interim procedures in a member state where such a decision must be enforced. Under the national law of Lithuania, European enforcement order can only be issued by a notary on the basis of the authentic documents. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13935
Updated:
2018-12-17 12:11:24
Metrics:
Views: 77    Downloads: 11
Export: