Teismo išduodami vykdomieji dokumentai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo išduodami vykdomieji dokumentai
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 11 (101), p. 58-65
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vykdomųjų dokumentų samprata, jų reikšmė baigiamojoje civilinio proceso stadijoje -- vykdymo procese. Autoriai taip pat nurodo sąlygas, būtinas, kad dokumentas būtų pripažintas vykdomuoju dokumentu. Autorių nuomone, vykdomasis dokumentas daro teisėtą vykdymo procesą neatsižvelgiant į ieškovo reikalavimo pagrįstumą. Tai nereiškia, kad vykdymas visiškai izoliuotas nuo materialinės teisės. Tačiau vykdymo procese materialusis vykdymo pagrindas netikrinamas. Straipsnyje apžvelgiami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išduodami vykdomieji dokumentai, taikos sutarčių, nuosprendžių, kaip vykdomųjų dokumentų, kuriais remdamiesi antstoliai vykdo kriminalines bausmes, užsienio teismų sprendimų, tiesiogiai vykdytinų Lietuvos Respublikoje, ypatumai. Lietuvos Respublika ratifikavo Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją [1]. Pagal šios Konvencijos 53 str. Lietuvos Respublika įsipareigojo vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Straipsnio autorių nuomone, šio teismo sprendimai turėtų būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso vykdymo proceso nuostatas. Atitinkamai turėtų būti papildyti galiojantys įstatymai, nurodant, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas yra vykdomasis dokumentas. 2004 m. balandžio 21 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Straipsnyje nagrinėjama šio dokumento, kaip priverstinai vykdytino vykdomojo dokumento, reikšmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Vykdymo procesas; Civil procedure; Enforcement procedure.

ENThe article examines the concept of executive documents, their importance in the final stage of the Civil Procedure – during the execution process. The authors also indicate the conditions necessary for the document to be recognized as an executive document. The authors argue that the executive document performs the legal execution process regardless of the legitimacy of the claims by the plaintiff. This does not mean that the execution is completely isolated from the material law. However, material-based execution is not inspected during the execution process. This article gives an overview of peculiarities of the executive documents, peace treaties and judgments as the executive documents on the basis of which the bailiffs execute criminal sentences, foreign judgments directly enforceable in Lithuania carried out issued by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. The Republic of Lithuania ratified the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms [1]. According to Article 53 of the Convention, the Republic of Lithuania has committed itself to execute the decisions by the European Court of Human Rights. The authors consider that judicial decisions of this court should be made in accordance with the execution process of the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania. Accordingly, the existing laws stating that the judgment by the European Court of Human Rights is an executive document should be appended. On 21 April 2004, the regulation (EC) 805/2004 establishing European receiving-order on unarguable requirements was adopted by the European Parliament and Council. The article examines the significance of this document as an executive document executed compulsively.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18259
Updated:
2018-12-17 12:05:32
Metrics:
Views: 68    Downloads: 15
Export: