Economic cycle and credit volume interaction : case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic cycle and credit volume interaction: case of Lithuania
Alternative Title:
Ekonominio ciklo ir kredito apimties sąveikos tyrimas Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (5), p. 468-476
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Kreditas. Paskolos / Credit; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais ekonomikos cikliškumas tapo viena pagrindinių temų mokslinėje literatūroje. Tuo metu pasaulio ekonomikos plėtra, ilgą laiką augusi, 2007 m. pastebimai sumažėjo. Cikliškumas pastebimas ir bankų veikloje – kreditavimo apimtys mažėja daugelyje pasaulio valstybių. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos ekonomikos ciklo ir Lietuvos bankų kredito veiklos ryšį ir priklausomybę. Tyrimo rezultatai rodo, kad naudojant tiek mėnesio, tiek ketvirčio duomenis visų paskolų ir paskolų namų ūkiams pakilimas sutampa su ekonominio aktyvumo rodiklių pakilimu. Paskolų namų ūkiams pakilimas pasiekiamas anksčiau nei ekonominio aktyvumo rodiklių pakilimas. Antrasis tyrimo etapas parodė, kad yra stiprus ryšys tarp ekonomikos aktyvumo ir kredito rodiklių pokyčių esamuoju laikotarpiu. Apskaičiavus atitikimo indeksą tarp ekonominio ciklo indikatoriaus ir kredito veiklos rodiklių, didžiausia priklausomybė nustatyta tarp paskolų verslo įmonėms ir bendrojo vidaus produkto (BVP) (0,8) bei paskolų namų ūkiams ir BVP (0,69). Atitikimo indeksas tarp pramonės produkcijos ir paskolų nustatytas gerokai mažesnis nei tarp BVP ir paskolų. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad visų paskolų ir paskolų įmonėms pakilimas sutampa su ekonominio aktyvumo rodiklių pakilimu, o paskolų namų ūkiams pakilimas pasiekiamas anksčiau, nei ekonominio aktyvumo rodiklių pakilimas. Tokias tendencijas parodė ir atlikta koreliacinė analizė bei apskaičiuotas atitikimo indikatorius.Reikšminiai žodžiai: Bankų kredito veikla; Ekonomikos ciklai; Ekonominio aktyvumo rodikliai; Kredito ciklai; Kredito ciklo indikatoriai; Verslo ciklo lūžio taškai; Verslo ciklo posūkio (lūžio) taškai; Activities; Bank credit; Bank credit activities; Credit cycle; Credit cycle indicators; Economic cycle; Economic cycle indicators; Indicators; Turning points.

ENThe cyclical nature of economy has recently become one of the key topics in scientific literature. A growing tendency was observed in the development of global economy until 2007, and then it considerably fell. The cyclical nature can also be noticed in banking – the volume of lending has been decreasing in many countries of the world. The paper aims to evaluate the relationship and dependency between the Lithuanian economic cycle and Lithuanian bank lending activities. According to research results, based on both monthly and quarterly data, the rise of all loans and loans to households coincides with the increase in the indicators of economic activeness. The rise of loans to households occurs earlier than the increase in the indicators of economic activeness. The second stage of the research revealed a strong relationship between economic activeness and credit indicator changes during the current period. The estimates of the index of conformity between the economic cycle indicator and lending indicators established the biggest dependence between business loans and the gross domestic product (GDP) (0.8) and between household loans and GDP (0.69). The index of conformity between industry production and loans is much smaller than between GDP and loans. The paper concludes that the rise of all loans and business loans coincides with the increase in the indicators of economic activeness, whereas the rise of household loans is reached earlier than the indicators of economic activeness increase. These tendencies were confirmed by the correlation analysis and the calculated conformity index.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32972
Updated:
2018-12-17 13:06:31
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: