Dependence of the financial structure and efficiency of the bank sector on economic growth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dependence of the financial structure and efficiency of the bank sector on economic growth
Alternative Title:
Finansų struktūros, bankinio sektoriaus efektyvumo bei ekonomikos augimo priklausomybių tyrimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 3 (48), p. 18-27
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra įvertinti Lietuvos finansų struktūros ir ekonomikos augimo ryšį. Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos bankinio sektoriaus dydžio ir aktyvumo kitimo dinamika atitinka moksliniuose tyrimuose nustatytas tendencijas: augant šalies ekonomikai ir šaliai tampant turtingesne, bankinio sektoriaus dydis ir aktyvumas taip pat didėja. Lietuvos bankinio sektoriaus augimas ir jo įtakos šalies ekonomikai stiprėjimas rodo, kad bankinio sektoriaus augimas ir spartus vystymasis būdingas greitai augančios ekonomikos šalims. Atlikus Lietuvos bankinio sektoriaus vystymosi analizę, matyti, kad koreliacinis ryšys tarp bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam gyventojui, ir bankinio sektoriaus dydžio bei aktyvumo, yra teigiamas, o gautos koeficientų reikšmės labai reikšmingos. Be to, Lietuvos bankų efektyvumas didėja. Didėjanti turto grąža parodo, kad ekonominis šalies vystymasis teigiamai veikia bankų efektyvumą. Lietuvos bankinio sektoriaus augimas ir jo įtakos šalies ekonomikai stiprėjimas rodo, kad šalyje formuojasi finansinių išteklių telkimo galimybės per bankinį sektorių, o tai leidžia teigti, kad Lietuvos finansų sistema orientuota į bankinę struktūrą. Tyrimo metu nustatyta ir tai, kad bankinio sektoriaus ir akcijų rinkos vystymasis teigiamai veikia bankų turto grąžą ir kaštų efektyvumą. Atlikus regresinę analizę, nustatytas teigiamas, nors ir nestiprus, ryšys tarp Lietuvos bankų turto grąžos ir akcijų rinkos dydžio bei bankinio sektoriaus aktyvumo. Analogiškas ryšys su šiais finansų struktūros rodikliais pastebėtas ir bankų kaštų efektyvumo atžvilgiu.Reikšminiai žodžiai: Bankų efektyvumas; Bankų struktūra; Eko-nomikos augimas; Finansų sistema; Finansų struktūra; Rinkos struktūra; Bank-based structure; Economic growth; Efficiency of banks; Financial structure; Financial system; Financial system, Economic growth; Market-based structure.

ENThe paper aims to evaluate the relationship between the Lithuanian financial architecture and economic growth. The study showed that the dynamics of the change of size and activeness of the Lithuanian banking sector corresponds to the trends identified in scientific research: when the country’s economy grows and the country becomes richer, the size and activeness of the banking sector also increase. The growth of the Lithuanian banking sector and the strengthening of its influence on the country’s economy show that the growth and rapid development of the banking sector is typical of quickly developing economies. The correlation of the gross domestic product per capita and the size and activeness of the banking sector is positive, whereas the values of coefficients are highly significant. Moreover, efficiency of Lithuanian banks has been increasing. The growing return on assets shows that the country’s economic development positively affects bank efficiency. The growth of the Lithuanian banking sector and its strengthening influence on the country’s economy shows the forming potential of concentration of financial resources in the country through the banking sector, which implies that the Lithuanian financial system is orientated to the banking structure. The study also established that the development of the banking sector and the stock market positively affects the banks’ return on assets and cost efficiency. A regression analysis established a positive, although minor, relationship between the Lithuanian banks’ return on assets and the size of the stock market as well as the activeness of the banking sector. Analogical relation with these indicators of the financial architecture has also been observed with regard to bank cost-efficiency.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33916
Updated:
2018-12-17 11:54:40
Metrics:
Views: 10
Export: