The Evaluation model of a commercial bank loan portfolio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation model of a commercial bank loan portfolio
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 4, p. 269-277
Keywords:
LT
Paskola; Bankas; Paskolų portfelis; įvertinimas; Pelningumas; Likvidumas.
EN
Loan; Bank; Loan portfolio; Evaluation; Profitability; Liquidity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra konceptualizuoti komercinio banko paskolų portfelio įvertinimo modelį kredito rizikos, pelningumo ir likvidumo pagrindu. Kitose šalyse, kur dominuoja tradicinė bankininkystė, pagrindinio banko turto ir paskolų palūkanų pajamos sudaro žymią banko pajamų dalį. Netinkamas paskolų portfelio įvertinimas gali turėti neigiamos įtakos komercinio banko veiklai, visai bankų sistemai, ir šalies ekonomikos augimui. Bankui nepakanka turėti tikslią strategiją, aukštą skolinimo kultūrą ir laikytis bendrų principų, norint užtikrinti tolimesnį pelningų paskolų augimą. Yra būtina taikyti įvairius istorinių ir dabartinių duomenų, santykių ir veiksnių vertinimo metodus, leidžiančius įdiegti nuoseklų ir visapusišką paskolų portfelio vertinimą, apimantį tiek skirtingų veiksnių, kiek įmanoma. Dėl sudėtingos verslo aplinkos ir intensyvios bankų konkurencijos yra nepakankama įvertinti komercinio banko paskolų portfelį tik kredito rizikos požiūriu, t.y. nuostolių tikimybės požiūriu, kaip siūlo mokslininkai. Kaip kiekvienam verslo subjektui, siekiančiam sėkmingos veiklos ir tolimesnio vystymosi, bankui yra labai svarbu uždirbti pelną finansuojant kitus subjektus ir nustatyti turto likvidumo lygį. Siekiant gauti išsamesnius paskolų portfelio įvertinimo rezultatus, paskolos turėtų būti padalintos į mažesnius portfelius pagal banko veiklos segmentus. Tai leidžia ne tik tinkamai paskirstyti išteklius, siekiant gauti kuo daugiau pelno, bet ir pakankamai atidžiai įvertinti individualių paskolų ar mažesnių portfelių riziką. Komercinio banko paskolų portfelio įvertinimo koncepcija buvo suformuluota taip, kad atsižvelgiama į kredito rizikos, pelningumo ir likvidumo veiksnius.

ENAs in other countries where the traditional banking is dominating, the major part of banks' assets and loan interest income makes a significant share of banks' income. Inappropriate loan portfolio evaluation might have negative impact on a commercial bank's performance, the overall banking system, and the economic growth of the country. It is not enough for a bank to have a precise strategy, high lending culture, and observance of general principles to ensure the further growth of profitable loans. It is necessary to apply various evaluation methods of historical and present data, of ratios and factors enabling to implement coherent and comprehensive loan portfolio evaluation, and to encompass different factors as far as possible. Due to a complex business environment and intense competition between banks, it is not enough to evaluate a commercial bank loan portfolio only through the aspect of credit risk, i.e. loss probability level aspect, as is suggested by the scientists. As to every business subject striving for a successful performance and further development, it is essential for a bank to earn profit by financing the other subjects, and to establish the level of assets liquidity. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17903
Updated:
2021-04-14 13:02:17
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: