Dependence between labour market and economic cycles

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dependence between labour market and economic cycles
Alternative Title:
Darbo rinkos ir ekonomikos ciklų priklausomybė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2013, 24 (4), p. 320-330
Keywords:
LT
Darbo rinka; Ekonomikos ciklai; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Labour market; Economic cycles; European Union.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama darbo rinkos ir ekonomikos ciklų teoriniai ir praktiniai aspektai. Remiantis sukaupta teorine ir praktine medžiaga jame analizuojama darbo rinkos ekonominių ciklų sampratos bei įvertinama jų priklausomybė Europos Sąjungos šalyse. Aktualumas ir pagrindinė problema. Ekonominiai ciklai ir jų svyravimai turi įtaką kiekvienos valstybes ekonominiams rodikliams. Vieni pagrindinių rodiklių, padedančių įvertinti esamą ekonominę-socialinę šalies ūkio būklės padėtį yra darbo rinkos rodikliai, kurie rodo, kad gyventojų užimtumo ir nedarbo problemos pastaruoju metu tampa ypač aktualios. Paskutinė ekonominė krizė privertė susimąstyti, kaip neigiami pokyčiai veikia šalies ekonomiką ir kaip jos kitimas veikia darbo rinką. Šiame straipsnyje bus tiriama ekonomikos ciklų įtaka darbo rinkos rodikliams. Darbo rinka – tai darbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema. Darbo rinkoje pasiekti paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą neįmanoma. Nedarbas yra neišvengiamas rodiklis laisvoje ekonomikoje. Vis daugiau dėmesio skiriama ekonominiams pakilimams bei nuosmukiams ir jų įtakai kitose srityse, ypač užimtumui, nedarbui ir bendrai darbo rinkai. Pastaruosius dešimtmečius nuolat didėjantis nedarbas verčia ieškoti būdų, kaip spręsti šią problemą. Svarbu suprasti, kaip darbo rinka reaguoja į ekonominius pokyčius tam, kad būtų galima tiksliau prognozuoti specialistų poreikį. Šiuo metu nepalankaus gyventojų užimtumo ir BVP kitimo problemos tampa vis ryškesnės. Ekonomikos ciklų teorija ir darbo rinkos bei nedarbo teorijos gali būti siejamos ir vertinamos kaip glaudžiai susijusių rodiklių sistemos. Todėl šių atskirų sferų rodiklių analizė būtina siekiant subalansuoti darbo rinką ir ekonomiką, keičiantis ekonominiams ciklams. Tam svarbu ištirti šių rodiklių priklausomybę ir galimas reikšmes.Taigi tiriant darbo išteklius ekonominiu aspektu, bus nagrinėjami statistikos duomenys ir bus bandoma ieškoti sąsajų tarp ekonomikos cikliškumą atspindinčių ir nedarbo rodiklių. Pagrindinė šio straipsnio problema – kol kas daugiausiai analizuojama darbo rinka ir ekonominiai ciklai kaip atskiros temos, neakcentuojant bendrų taškų. Taip pat nėra plačiau ieškoma sąsajų tarp rodiklių apibūdinančių ekonominius ciklus ir darbo rinką. Suformuluotam tikslui pasiekti iškeliami tokie uždaviniai: apibūdinti darbo rinką, pristatyti nedarbo sampratą; aprašyti ekonominius ciklus, atskleisti jų ir darbo rinkos priklausomybę; atlikti nedarbo rodiklių ir ekonomikos ciklų tyrimų analizę; remiantis atlikta analize bei statistiniais tyrimais, sukurti darbo rinkos ir ekonominę padėtį atspindinčių rodiklių priklausomybės modelį. Tyrimo objektas: darbo rinkos pokyčiai ekonominių ciklų metu. Straipsnyje siekiama ištirti darbo rinkos ir ekonomikos ciklų priklausomybę bei atlikti Europos Sąjungos darbo rinkos rodiklių tyrimą veikiant ekonominiams ciklams. Tyrimo metodai: straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, statistinių duomenų ir palyginamosios analizės, koreliacinės ir regresinės analizės metodais. Darbo paklausa priklauso nuo prekių ir paslaugų paklausos rinkoje. Ji stebi ekonominį ciklą didėdama pakilimų metu bei smukdama esant recesijoms. Priežastys, lemiančios cikliškumus net ir esant net ir pačiai stabiliausiai ekonomikai, vis dar yra didžiulis diskusijų objektas.[...]. [Iš leidinio]

ENArticle discusses theoretical and practical aspects of labour market and economic cycles. According to the collected theoretical and practical data, the analysis of the concepts of labour market, economic cycles is carried out, and the assessment of dependence between the labour market and economic cycles in the EU countries is done in this paper. The main problem of this article is that so far labour market and economic cycles are being analyzed as separate subjects, without emphasizing common points, and the links between indicators reflecting economy’s cyclicity and indicators of unemployment are not found. This paper aims to explore the dependence between labour market and economic cycles, as well as to do the research of the EU labour market indicators operating in economic cycles. According to the created test model of economic cycles and unemployment rate dependence analysis the change of the EU labour market indicators in economic cycles was examined. The aim was to investigate the level of indicators’ contra cyclicity from different aspects. The theory of economic cycles and labour market theory, as well as the theory of unemployment can be linked and viewed as closely related systems of indicators. Therefore, the analysis of the indicators of these separate spheres is necessary in order to balance the labour market and at the same time economy in changing economic cycles. Thus it is important to investigate the dependence of indicators and their possible values. In order to investigate the dependence between unemployment rate and GDP, the quantitative research method was used – correlation regression analysis based on the EUROSTAT data. Correlation coefficients were used during the analysis of the dependence between the unemployment and economic cycles. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.24.4.2898
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51575
Updated:
2018-12-17 13:37:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: