Conceptional model of commercial bank management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptional model of commercial bank management
Alternative Title:
Banko valdymo koncepcinis modelis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 5 (60), p. 41-47
Keywords:
LT
Bankai; Bankų tinklas; Organizacinė struktūra; Tinklų organizacija.
EN
Bank; Bank network; Organizational structure; Network organization.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje bankas yra klasikinis komercinis kaip ir daugelyje Europos šalių, todėl straipsnyje nagrinėjamas šis bankas. Straipsnio tikslas - pateikti klasikinio komercinio banko valdymo koncepcinį modelį. Visas banko valdymo koncepcinis modelis susideda iš molekulių, kurių branduolys yra "statika“ - hierarchinė struktūra, o skriejantys atomai - "dinamika“ - pakankamai savarankiški ir turintys daug pareigų ir atsakomybės vienetai. Siūloma, kad kiekvienas valdymo lygis veiktų kaip vienetas, o šio vieneto elementai (atskiri individai) turėtų savo pareigas, teises ir asmeninę bei kolektyvinę atsakomybę: banko vadovybė ir departamentai; verslo centrai ir juose esantys klientų aptarnavimo skyriai (KAS); klientų aptarnavimo padaliniai. Šiuo atveju svarbiausias elementas yra darbuotojas, kuris bendrauja su klientais ir refleksuoja gautą informaciją, ja dalijasi, spinduliuoja. Banko tinklo valdymą galima aptarti dviem lygmenimis: strateginiu banko valdymu ir taktiniu (kasdieniu) valdymu. Taktinis banko valdymas užtikrina banko gyvybingumą - visų funkcijų palaikymą ir vykdymą. Strateginis valdymas apima visumą sprendimų, kurie nulemia banko sėkmę laimėjimus, visumą. Kasdienis valdymas yra dinamika, todėl reikalinga dinamiška organizacinė valdymo struktūra. Strateginis valdymas yra statika, todėl reikalinga statiška organizacinė valdymo sistema. Dinaminis banko valdymo modelis leidžia atsiskleisti darbuotojų kompetencijai, kvalifikacijai ir kūrybingumui kasdienėje veikloje. Taip pat darbuotojai prisiima atsakomybę ir nenutolsta nuo savo įgaliojimų ribų. Plėtojant banko organizacinės struktūros projektavimą, reikalinga žinoti, ką siekiama įgyvendinti būsimuoju modeliu.

ENIn Lithuania, the bank is a classic commercial as well as in many European countries, therefore the article examines the bank. The purpose of the article is to present the conceptual model for the management of classic commercial bank. The entire conceptual model of bank management consists of molecules where the core is "statics" - a hierarchical structure, and orbiting atoms - "dynamics" – are the units which are self-sufficient enough and have a lot of duties and responsibilities. It is proposed for each level of management to function as a unit, and the elements of this unit (different individuals) to have their duties, rights and personal and collective responsibility: direction and departments of bank; business centers and their customer service centers (CSC); customer service departments. In this case, the most important element is an employee who interacts with customers and reflects the received information, shares and sends it out. Management of bank network can be discussed at two levels: strategic management of the bank and tactical (daily) management. Tactical management of the bank ensures the viability of bank, i.e. maintenance and execution of all functions. Strategic management includes the whole of decisions that determine the success, achievements and the whole of the bank. Day to day management is the dynamics and therefore requires the structure for dynamic organizational management. Strategic management is the statics and, as a result, a static organizational management is required. The dynamic model of the bank management enables to reveal the competence, skills and creativity of employees in their daily activities. Employees also assume responsibility and are close to the limits of their powers. During the development of organizational structure of the bank, it is necessary to know what is sought to be implemented by the next model.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18376
Updated:
2020-12-06 19:42:58
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: