Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.: ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.: ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki
Publication Data:
Warszawa : Liber, 2000.
Pages:
257 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp: Cel pracy; Stan badań; Podstawa źródłowa; Geneza sejmików litewskich — Zagadnienia wspólne sejmików litewskich na przykładzie sejmików trockich: Zwoływanie i powiadamianie; Miejsce; Czas; Uczestnicy sejmiku i czynne prawo wyborcze; Przebieg sejmiku; Kierowanie obradami; Uprawnienia dyrektora sejmiku; Sposób podejmowania decyzji na sejmiku; Wpływanie na sejmikowe decyzje; Informowanie o podjętych decyzjach; Protestacje; Uchwały sejmikowe; Instrukcje; Zasady bezpieczeństwa sejmików — Rodzaje sejmików i zjazdów: Sejmik przedsejmowy; Bierne prawo wyborcze; Diety; Sejmik relacyjny; Sejmik elekcyjny; Warunki wybieralności na urzędy; Termin; Praktyka wyborów; Sejmik deputacki; Warunki wybieralności deputata; Sejmik gospodarski; Sejmiki okresu bezkrólewia; Sejmik przedkonwokacyjny – kapturowy; Sejmik przedelekcyjny; Popisy i zjazdy pospolitego ruszenia — Kompetencje sejmików i zjazdów: Działalność skarbowa; Działalność wojskowa i policyjna; Wywody szlachectwa; Opieka i dobroczynność; Budowa pomieszczeń sądowych i sejmikowych; Wspomaganie remontów budowli kościelnych; Sprawy różne — Wnioski — Tabela Sejmiki trockie: dyrektorzy, posłowie, deputaci w latach 1569-1790 — Źródła — Bibliografia — Indeks osobowy.
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStudijos tikslas yra pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių sistemą ir jos veiklą nuo šios institucijos kūrimo 1565–1566 metais iki Ketverių Metų Seimo (1788–1792) reformos. Valdovo šaukiamų seimelių organizavimo tvarka buvo išdėstyta LDK III statute 1588 metais. Trakų seimelio istorija monografijoje pasirinka kaip tipiškas sistemos funkcionavimo praktikoje pavyzdys, tokį pasirinkimą taip pat lėmė galimybė prieiti prie archyvinės medžiagos. Monografijoje aptariami seimelių formavimo principai, veiklos ypatybės ir jų vieta krašto valdymo sistemoje. Būtent seimeliams buvo paskirta rūpintis vietos reikalais, tvarkyti mokesčių ir įvairių rinkliavų reikalus. Studijoje taip pat aptariami būdingi seimelių tipai ir jų funkcijos. Priešseiminiai seimeliai rinkdavo atstovus į seimą, formuodavo jiems keliamus reikalavimus. Poseiminiuose, arba reliaciniuose, seimeliuose būdavo aprobuojami seimo nutarimai. Kita reguliariai veikusi seimelių rūšis buvo vadinamieji „grabnyčių seimeliai, kurie kasmet rinkdavosi vasario 2 d., kad išrinktų teisėjus į 1581 metais įsteigtą LDK Vyriausiąjį tribunolą. Elekciniuose seimeliuose pavietų bajorija rinkdavo savo kandidatus į renkamas pavietų pareigybes. Visų rūšių seimelių veikloje ilgainiui ėmė ryškėti savivaldos pradmenys. 1717 metų „Nebyliojo seimo“ nutarimai gerokai apribojo seimelių veiklą, o Trečiasis valstybės padalijimas ją visiškai sunaikino.Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinė kultūra; Seimeliai; Seimelių kompetencija; Seimelių rūšys; Susirinkimai; Trakų seimelis; Vilniaus seimelis; Competence of Dietines; Dietines or sejmiki; Meetings; Nobilities; Politic culture; The Dietine of Trakai; The Dietine of Vilnius; The Grand Duchy of Lithuania; Trakai dietine; Types of Dietines.

ENThe article resents the system of sejmiks of the Grand Duchy of Lithuania and its activities from the very establishment of this institution in 1565–1566 to the reform of the Great Sejm in 1788–1792. The procedure of organisation of sejmiks summon by the ruler was described in the 3rd statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588. In the monograph, the history of the Sejmik of Trakai was chosen as a typical example of the system functioning in practice. This choice was also determined by the possibility of gaining access to archive material. The monograph discusses the principles of formation of sejmiks, peculiarities of activities thereof and their place in the system of the region governance. Sejmiks were the institutions which had to deal with local affairs as well as affairs related to taxes and levies. The study also discusses types of sejmiks and their functions. Pre-sejms elected representatives to sejmiks. Relations sejms dealt with the approval of resolutions of the Sejm. Elements of self-governance were gradually emerging in all types of activities of sejmiks. The settlements of the Silent Sejm of 1717 significantly restricted activities of sejmiks, and the third partition of the state totally eliminated this institution.

ISBN:
8372060592
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29512
Updated:
2022-02-03 21:41:57
Metrics:
Views: 58    Downloads: 8
Export: