Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 4, p. 47-59
Keywords:
LT
Marijampolė; Lietuva (Lithuania); Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - nustatyti Marijampolės apskrities didžiausios darinių grupės - sudurtinių oronimų (kalnų vardų) - darybos ir kilmės bruožus. Pagal tai, kas yra sudurtinių oronimų pirmųjų sandų kilmės šaltinis, iš dviejų daiktavardžių padaryti oronimai skirstomi į pogrupius: 1) pirmieji sandai iš bendrinių žodžių (apeliatyvų); 2) pirmieji sandai iš asmenvardžių ir apeliatyvinių asmenų pavadinimų; 3) pirmieji sandai iš kitų vietovardžių; 4) dvejopos kilmės pirmieji sandai. Tyrimo duomenimis, Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai dažniausiai padaromi iš dviejų daiktavardžių (~80%): dažniausi atvejai, kai pirmojo sando leksema - bendrinis daiktavardis (~67%), rečiau - onimas (~33%). Retesni dariniai iš būdvardžio ir daiktavardžio (~18%). Itin reti ar net pavieniai darybos modeliai veiksmažodinė forma + daiktavardis (~1,5%) ir skaitvardis + daiktavardis (~0,25%). Įvertinus tiriamo arealo sudurtinių oronimų pirmuosius sandus kilmės požiūriu, nustatyta, kad didžioji dalis (~71%) dūrinių yra apeliatyvinės kilmės, beveik dviem trečdaliais mažiau (~25%) - asmenvardinės. Tik pavieniai atvejai (~1%) liudija sudurtinių oronimų pirmųjų sandų vietovardinę kilmę. Antrieji oronimų sandai visais atvejais yra kilę iš bendrinių žodžių: apie 92% iš įvairių fiziografinių, topografinių terminų, nusakančių tiriamo arealo vietos geografinę situaciją, ir apie 8% iš kitų su žmogaus aplinka, veikla ar pan. susijusių objektų pavadinimų. Ypač daug yra dūrinių su leksema kãlnas antrajame sande (~89%). Tai liudytų, kad lygumų vietovėse kiekviena aukštesnė vieta galėjo būti pavadinama kalnu.

ENThe article aims at identification of the traits of origin and formation of compound oronyms (names of mountains), i. e. the biggest group of derivatives in Marijampolė district. According to the sources of origins of the first sands of compound oronyms, the oronyms, formed of two nouns, are divided into sub-groups: 1) those, formed of appellatives; 2) those, formed of personal names and appellative names of persons; 3) those, formed of other place-names; 4) those of dual origin. According to the data of the study, the compound oronyms of Marijampolė district are most frequently formed of two nouns (~80%): in most cases, the first lexeme is an appellative (~67%), more rarely – onym (~33%). Compounds of an adjective and noun are less frequent (~18%). The models of verbal form + noun (~1,5%) and numeral + noun (~0,25%) are very rare. Upon evaluation of the first sands of compound oronyms of the locality in question in terms of origin, it was established that the majority (~71%) of compounds are of the appellative origin, the number of those of personal name origin is almost two thirds smaller (~25%). Only sporadic cases (~1%) evidence the place-name origin of compound oronyms. The second oronym sands, in all cases, originate from appellatives: about 92% from different physiographic and topographical terms, denominating the geographic situation of the locality in question, and about 8% from names of other objects, relating to the environment, activities, etc., of the person. The number of compounds with the lexeme “kãlnas” in the second sand is especially high (~89%), which evidences that any elevated place, existing in flatlands, could be named a mountain.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2698
Updated:
2018-12-17 11:45:02
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: