Lietuvos laisvinimas Vakaruose, 1940-1975

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos laisvinimas Vakaruose, 1940-1975
Alternative Title:
Lithuania's liberation movement in the West in 1940-1975
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010.
Pages:
492 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos laisvinimas XX a. penktajame dešimtmetyje: akcijos kilimas ir aktyvėjimas — ALT: prie Lietuvos nepriklausomybės sargybos ištakų — VLIK'as: tarp egzilio vyriausybės kūrimo rūpesčių ir laisvinimo akcijos aktyvinimo — Lietuvių tremtinių bendruomenė - PLB pirmtakė — Nuo laisvinimo veiksnių veiklos įvairovės - bendradarbiavimo link — XX a. šeštojo dešimtmečio Lietuvos laisvinimo Vakaruose idėjos ir darbai — VLIK'as: nuo egzilio vyriausybės idėjos link politinės laisvinimo organizacijos — ALT: mėginimai kelti Lietuvos laisvės bylą tarptautiniu mastu — LLK: naujų laisvinimo veiklos idėjų paieškos — PLB: nutiestas kelias tapti politinės veiklos organizacija — Lietuvos laisvinimo veiksniai: teisė kalbėti pavergtos lietuvių tautos vardu — Lietuvos laisvinimo sąjūdis Vakaruose XX a. septintajame dešimtmetyje: telkėsi naujoji karta — ALT: didžiausias organizacijos siekis - Lietuvos laisvė — VLIK'as: kova siekiant panaikinti Baltijos šalių okupaciją — PLB: lietuvių tauta turi teisę būti laisva — LLK: Lietuvos laisvės klausimas nėra pamirštas — Lietuvos laisvinimo sąjūdžio Vakaruose stiprėjimas — Baltiečiai nepritarė sovietų atstovavimui JT — Lietuvos laisvinimas Vakaruose įsigalint detanto politikai 1970-1975 m. — ALT: griežta antikomunistinė linija — VLIK'as: stiprios laisvinimo veiklos pozicijos — PLB: lietuvybės išlaikymas sietinas su laisvinimo veikla — Baltiečiai, keldami laisvės bylą, toliau jungėsi — Europos bendruomenė be Estijos, Latvijos, Lietuvos neturėtų būti reprezentuojama ESBK — Sovietų mėginimai sklaidyti politines laisvosios lietuvijos pajėgas — Išvados —Priedai: Dokumentai; Lietuvos laisvinimo organizacijų Vakaruose politinės veiklos santrauka; Šaltiniai ir literatūra; Summary; Резюме; Asmenvardžių rodyklė; Organizacijų rodyklė; Iliustracijoms panaudotų nuotraukų ir faksimilių šaltiniai.
Keywords:
LT
20 amžius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Šalies nepriklausomybė / National independence.
Reviews:
Recenzija leidinyje Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2010, 10, p. 133-137
Summary / Abstract:

LTKnygoje atliktu tyrimu siekiama pagrįsti tezę, kad Lietuvos laisvinimo akcija, kilusi Vakaruose iškart po sovietų okupacijos 1940 m., ilgainiui išaugo į Lietuvos laisvinimo sąjūdį, kuris gyvavo visą okupacijos laikotarpį. Siekiant šio tikslo sisteminami, analizuojami ir lyginami istoriografijoje ir šaltiniuose rasti duomenys. Knygoje aprašoma lietuvių organizacijų Vakaruose – ALT, VLIK'ą, LLK, PLB, – raida 1940–1975 m. keičiantis tarptautinėms aplinkybėms, išryškinamos kiekvienos iš nurodytų organizacijų veiklos apraiškos ir nuopelnai, atskleisti siekiai vienyti savo jėgas, aptarti bendri žygiai. Visas Lietuvos laisvinimo procesas tiriamas atsižvelgiant į besikeičiančias tarptautines aplinkybes, fiksuojami svarbūs laisvosios lietuvijos organizacijų politinės veiklos faktai, bylojantys nepalaužiamą jų siekį išlaikyti Lietuvos laisvės bylą tarptautinėje plotmėje nuo sovietų okupacijos pradžios iki Helsinkio baigiamojo akto pasirašymo, kai keitėsi tarptautinės aplinkybės ir plėtėsi laisvinimo veiklos galimybės. Knygos turinys atsiskleidžia keturiuose skyriuose. Pirmieji trys apima atskirus nagrinėjamo laikotarpio etapus – dešimtmečius, o paskutinis – 1970–1975 metus. Rinkdamas archyvine medžiagą apie Lietuvos laisvinimo veiksnių veiklą 1970–1975 m., saugomą Lietuvos ypatingajame archyve (LYA), autorius sukaupė ir pluoštą faktų, iliustruojančių sovietinių institucijų mėginimus išsklaidyti laisvosios lietuvijos politines jėgas. Todėl ketvirtasis knygos skyrius baigiamas skyreliu, nušviečiančiu aktyvėjančias, ypač aštuntajame dešimtmetyje, sovietų pastangas slopinti Vakaruose kilusį Lietuvos laisvinimo sąjūdį.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių emigracija; Lietuvių išeivija; Lietuvių politinės organizacijos JAV; Lietuvos laisvinimo byla; Nepriklausomybė; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Vakarai; Independency; Lithuania; Lithuania,s liberation movement; Lithuanian emigree; Lithuanian emigrees; Lithuanian political organizations in the USA; Soviet Union; West.

ENThe study conducted in the book is aimed at proving the thesis that over time Lithuania’s liberation campaign initiated in the West right after the Soviet occupation in 1940 turned into Lithuania’s Liberation Movement which survived throughout the entire occupation. To this end, data found in historiography and other sources is organised, analysed and compared. The book contains the description of the development of Lithuanian organisations, ALT, VLIK, LLK, PLB, from 1940 to 1975 under the changing international circumstances; activities and merits of each organisation are highlighted; their objective to unite forces is revealed; joint campaigns are discussed. The liberation process is studied by taking into account the changing international circumstances; important facts of political activities of free Lithuanian organisations, evidencing their uncompromising pursuit to retain the file of Lithuania’s freedom in the international dimension from the start of the Soviet occupation to the approval of the Helsinki Final Act when international circumstances changed and the possibilities for liberation activities expanded, are recorded. The book consists of four chapters. The first three cover separate stages/decades of the period concerned and the last one deals with the period from 1970 to 1975. When collecting archival material about Lithuania’s liberation activities from 1970 to 1975 in the Office of the Chief Archivist of Lithuania, the author also accumulated a number of facts illustrating attempts of Soviet institutions to dissipate the political forces of free Lithuanians. Therefore, the 4th chapter is completed with a section on active efforts of the Soviets, especially in the 70s, to stifle the Lithuanian Liberation Movement which emerged in the West.

ISBN:
9786098037036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24352
Updated:
2020-12-23 18:21:14
Metrics:
Views: 65
Export: